Parangal Sa Hari

Gospel Reflection

Dakilang Kapistahan ng Pagpapakita ng Panginoon 
08 Enero 2017
I-click po dito para sa Ebanghelyo at mga Pagbasa. 


(Ang post na ito'y orihinal na inilathala bilang Gospel Reflection noong 06 Enero 2013.)


Sa pinakamalapit ng pagsasalin, ang salitang "epiphany" ay nangangahulugan ng "pagpapakita". Sa kapistahang ito, makikilala natin kung sino ang Sanggol sa minsa'y isinilang sa isang sabsaban.


Ang Sanggol na si Hesus ay hindi nakilala ng bayang Israel. Hindi Siya pinagkalooban ng magarbong pagtanggap ng Siya'y isinilang sa mundo. Hindi ba't mga hayop na alagain ang nakasama Niya sa unang gabi ng Kanyang buhay.

Ang Haring hindi nakilala ng sarili Niyang bayan ay kinilala at pinarangalan ng mga dayuhang pantas na nagmula pa sa malayong pook sa silangan. 

Nahirapan man ang mga dayuhang makita ang Hari ay nagpatuloy sila sa paghahanap. Maaaring ang inaasahan nilang makita ay isang haring nakatira sa isang malaking palasyo. Bagkus ang nakita nila'y isang Sanggol na nadaramtan ng mga payak na damit.

(Sa kasamaang-palad, nalaman ni Haring Herodes ang tungkol kay Hesus at pinagplanuhan niyang patayin ang Sanggol. Kung ipagpapatuloy natin ang pagbabasa ng Ebanghelyo ni San Lucas, makikita natin kung paano kumilos ang Kamay ng Diyos upang iligtas ang Banal na Mag-anak sa kapahamakan.)

Si Hesus ang Hari ng buong mundo. Nagkatawang-tao Siya hindi lamang para sa mga Hudyo kundi para rin sa mga pagano. At ang mga mago ang representative ng buong mundo.

Sa gitna ng ating mga pag-aalinlangan, ang liwanag ng Diyos ang tangi nating mapanghahawakan. Kung susundin natin ang Kanyang kalooban, madapa man tayo, ang liwanag Niya ang ating gabay. At ang mabuhay ng naaayon sa Kanyang kalooban ang pinakamagandang paraan upang parangalan ang Hari ng mga hari.

Panalangin:

Panginoon naming Diyos, Ikaw na nagkakaloob sa amin ng lahat, patuloy ka naming niluluwalhati, sinasamba at pinararangalan. Maraming salamat po sa lahat ng mga biyayang natatanggap namin sa araw-araw.

Ipadala mo po sa amin ang Iyong Espiritung Banal upang maging liwanag namin sa dilim. Gabayan mo po kami sa panahon ng mga pagsubok. At maging lakas Ka nawa namin sa aming kahinaan.

Ang mga pantas ay nagtungo sa kinaroroonan ng Iyong Anak, taglay ang pag-asa at pagtitiyaga. Tularan po sana namin ang kanilang pagsusumikap na masundan ang liwanag ng tala ni David at matagpuan si Hesus.

Magawa po sana naming patuloy kang sambahin at mahalin sa pamamagitan ng aming pagkilala sa Iyong Bugtong na Anak; si Hesus ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Siya ang ang Daan, ang Katotohanan, at ang Buhay. Tunay nga pong walang makalalapit sa Iyon kundi sa pamamagitan Niya.

Sa pagtatapos po ng Panahon ng Kapaskuhan, panatilihin po sana namin sa buhay namin ang diwa nito sa buong taong darating. Patuloy po sana kaming mag-ibigan, magbigayan at magpatawaran.

Ang lahat ng ito ay inaangkin namin upang ipakita ang aming pagtitiwala sa Iyong mga pangako at ng aming pagsunod sa liwanag ni Kristong buhay noon, ngayon at magpakailanman. Amen. 


Mga Rekomendadong Posts:

Pagsilang ni San Juan
Bautista - 24 Hunyo 2018
Instruments of Love
- 24 Hunyo 2018
17 - 23 Hunyo
17 Hunyo 2018