Kaligtasan Sa Kaisahan


Dakilang Kapistahan ng Banal na Santatlo

11 Hunyo 2017

(Ang post na ito'y orihinal na inilathala bilang Gospel Reflection noong 15 Hunyo 2014.)


Tatlong Persona sa Iisang Diyos. 

Parang kapeng 3-in-1. Ang kapeng inumin ay hindi kape kapag walang kape. Ang asukal ang nagbibigay ng tamang tamis. Ang creamer ang nagpapalinamnam. Hindi kumpleto ang lasa ng kape kapag wala ang isa. Sumasarap ang kape dahil sa paghahalu-halo ng tamang dami ng mga sangkap. Iisang tinimplang masarap na kape na may tatlong sangkap.

Alam kong parang inappropriate ang paghahalintulad ng misteryong ito sa isang pakete ng instant na kape. Lubhang napakabanal ng mga bagay na ito subalit kailangan nating mag-umpisa sa isang bagay na lagi nating nakikita upang mas madali nating maunawaan.

Makikita natin ang kaisahan ng Banal na Santatlo sa buong kasaysayan ng ating kaligtasan. Inililigtas tayo ng Diyos sa pagkakaisa ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.

Nang likhain ng Diyos ang tao sinabi Niya, "Ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis." (Genesis 1:26) Kapansin-pansin na ginamit Niya ang salitang "natin" dahil may kausap Siya. Itatanong natin, sino ang kausap ng Diyos? Sinagot ito ni Juan na Ebanghelista sa panimula ng kanyang Ebanghelyo, 

Nang pasimula ay naroon na ang Salita; ang Salita ay kasama ng Diyos, at ang Salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na siya ng Diyos. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Ang nilikha sa kanya ay may buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. (Juan 1:1-4)

Nilikha ng Diyos ang ating mga unang magulang ayon sa Kanyang kalikasan. Walang paghihirap at kamatayan. Subalit tulad ng alam na natin, nagkasala ang tao. Pinalayas sa paraiso. Nagkaroon ng paghihirap at kamatayan. Nalayo tayo sa ating pagkakatulad sa Diyos.

Nagkatawang-tao si Hesus, ang Diyos na naging katulad natin. Muli naging kalarawan at kawangis natin ang Diyos. Naranasan ng Diyos ang pagkagutom, pagkapagod, pagtangis, paghihirap at kamatayan. Nabuhay na muli si Hesus. Nagapi Niya ang kamatayan. 

Makakapiling natin ang Diyos-- katulad nina Adan at Eba noon-- kung matapos tayong mamatay ay mabubuhay tayong muli kasama ni Hesus. Magagapi natin ang kamatayan sa pamamagitan Niya.

At kahit wala na si Hesus sa sanlibutan ay narito pa tayo. Dumaranas tayo ng mga pag-uusig at paghihirap bilang Kanyang mga tagasunod. Dahil dito, ipinadala ng Ama at ng Anak ang isang Gabay, ang Espiritu Santo na mismong Presensya ng Diyos. Siya ang presensya ng Ama at ng Anak na Siyang nagpapabanal sa atin. Kasama natin Siya hanggang sa huling araw.

Isang misteryong mahirap intindihin ang dakilang kapistahan natin ngayong Linggo. Naging paksa ito sa napakarami nang mga debate at mga usapin. Ilang sekta at relihiyon ang hindi tumatanggap sa misteryong ito na bahagi ng katuruan ng Simbahang Katoliko. Katunayan, may sektang itinuturing lamang na isang supernatural human being si Hesus. Isang tao at hindi isang Diyos. Hindi nila maisip kung paanong nagkaroon ng Tatlong Persona ang Iisang Diyos.

Subalit dapat nating tandaang tayo mang mga taong inaalok ng Diyos ng buhay na walang-hanggan ay nahahati rin sa tatlong bahagi-- katawan, kaluluwa at espiritu. Tinatanggap ito ng halos lahat ng sekta. 

Hinihipo tayo ng Diyos sa tatlong bahaging ito. Ginagamit Niya ang ating katawan upang makita, marinig, maramdaman, maamoy at malasahan natin ang Kanyang kaluwalhatian. Ganap nating nararamdaman ang Espiritu Santo sa interaksyon Niya sa ating espiritu at kaluluwa.

Dumating at patuloy na dumarating sa atin ang kaligtasan sa pagkakaisa ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo; ang Banal na Santatlo ng Iisang Diyos. Nasa bawat isa na sa atin kung makikiisa tayo sa kaisahang ito na nagkakaloob ng kaligtasan at buhay na walang-hanggan.

Panalangin:

O aming Ama, Manlilikha naming lubos sa aming nagmamahal,  pagluwalhati at pagsamba ang aming hatid sa iyo.

Pinasasalamatan po namin ang pagkakaloob Mo ng Iyong Anak upang iligtas ang sangkatauhang umaasa sa Iyong awa at pang-unawa. Tulutan Mo po kaming makalapit sa Iyo sa pamamagitan ni Hesus, ang Daan, ang Katotohanan at ang Buhay. Gabayan po sana kami ng Espiritu Santo upang katulad ng Iyong Anak ay magawa naming sumunod sa Iyong kalooban.

Nakikiisa po Kami sa Kaisahan mo o aming Diyos; Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.Mga Rekomendadong Posts:

Ika-16 Linggo Karaniwang
Panahon - 22 Hulyo 2018
Longing For God
- 22 Hulyo 2018
15 - 21 Hulyo 2018
15 Hulyo 2018