Pasko ng Pagsilang ng Panginoon (Araw) - 25 Disyembre 2016Naging tao ang Salita at siya’y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. (Juan 1:14)


Unang Pagbasa: Isaias 52:7-10

Magmula sa bundok, O kay gandang masdan ng sugong dumarating upang ipahayag ang magandang balita ng kapayapaan. Ipapahayag niya ang tagumpay at sasabihin: “Sion, ang Diyos mo ay hari.” 

Narito! Sisigaw ang nagbabantay, dahilan sa galak, sama-sama silang aawit; makikita nila ang Panginoon sa Sion ay babalik, magsiawit kayo, mga guhong muog nitong Jerusalem; pagkat ang hinirang ng Diyos na Panginoon ay kanyang inaliw, tinubos na niya itong Jerusalem. Sa lahat ng bansa, ang kamay ng Poon na tanda ng lakas ay makikita ng mga nilalang, at ang pagliligtas nitong ating Diyos tiyak na mahahayag.

Salmo: Awit 97

Tugon: Kahit saa’y namamalas, 
            tagumpay ng Nagliligtas!

Umawit ng bagong awit at sa Poon ay ialay, 
pagkat yaong ginawa n’ya ay kahanga-hangang tunay! 
Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, 
walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. 

Ang tagumpay niyang ito’y siya na rin ang naghayag, 
sa harap ng mga bansa’y nahayag ang pagliligtas. 
Ang pangako sa Israel lubos niyang tinutupad. 

Tapat siya sa kanila at ang pagibig ay wagas. 
Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas! 
Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig; 
ang Poon ay buong galak na purihin sa pag-awit! 

Sa saliw ng mga lira iparinig yaong tugtog, 
at ang Poon ay purihin ng tugtuging maalindog. 
Tugtugin din ang trompeta na kasaliw ang tambuli, 
magkaingay sa harapan ng Poon na ating hari. 

Ikalawang Pagbasa: Hebreo 1:1-6

Mga kapatid: Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba’t ibang panahon at sa iba’t ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit ngayon, siya’y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang Anak. Sa pamamagitan ng Anak ay nilikha ng Diyos ang sansinukob at siya ang itinalaga niyang magmay-ari ng lahat ng bagay. 

Ang Anak ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos ay gayon din ang Anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya’y lumuklok sa kanan ng Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. At kung paanong higit na dihamak ang pangalang ibinigay ng Diyos sa Anak, gayon din, siya’y higit na di-hamak sa mga anghel. 

Sapagkat hindi kailanman sinabi ng Diyos sa sinumang anghel, “Ikaw ang aking Anak! Ako ang iyong Ama.” Ni hindi rin niya sinabi sa kaninuman sa mga anghel, “Ako’y magiging kanyang Ama, at siya’y magiging Anak ko.” At nang susuguin na ng Diyos ang kanyang bugtong na Anak sa sanlibutan ay sinabi niya, “Dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos.”

Mabuting Balita: Juan 1:1-18

Sa pasimula pa’y naroon na ang Salita. Kasama ng Diyos ang Salita at ang Salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw, at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. 

Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. 

Nasa sanlibutan ang Salita. Nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga’y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawan ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos.

Naging tao ang Salita at siya’y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na Anak. 

Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya. At ganito ang kanyang sigaw, “Siya ang tinutukoy ko nang aking sabihin, ‘Ang darating na kasunod ko’y higit sa akin, sapagkat siya’y siya na bago pa ako ipanganak.’ ” 

Dahil sa siya’y puspos ng pag-ibig, tayong lahat ay tumanggap mula sa kanya ng abut-abot na kaloob. Sapagkat ibinigay ang Kautusan sa pamamagitan ni Moises ngunit ang pag-ibig at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Hesukristo. Kailanma’y walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng bugtong na Anak – siya’y Diyos – na lubos na minamahal ng Ama.

Mga Rekomendadong Posts:

Ika-16 Linggo Karaniwang
Panahon - 22 Hulyo 2018
Longing For God
- 22 Hulyo 2018
15 - 21 Hulyo 2018
15 Hulyo 2018