12 - 18 Pebrero 2017“Ngunit ano naman ang sinasabi ninyo kung sino ako?” (Marcos 8:29)

12 Peb
13 Peb
14 Peb
15 Peb
16 Peb
17 Peb
18 Peb

12 Pebrero 2017
Ikaanim na Linggo sa Karaniwang Panahon

(I-click ang larawan)

“Sinasabi ko sa inyo: kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga Pariseo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos.” (Mateo 5:20)


13 Pebrero 2017
Pagbasa: Genesis 4:1-25; Salmo: Awit 50:1-21;
Mabuting Balita: Marcos 8:11-13

11 Dumating ang mga Pariseo at nagsimulang makipagtalo sa kanya. Gusto nilang subukan si Jesus at humingi ng isang makalangit na tanda. 12 Nagbuntung-hininga siya at sinabi: “Bakit humihingi ng palatandaan ang lahing ito? Talagang sinasabi ko sa inyo: walang tandang ibibigay sa lahing ito.” 13 Kaya iniwan sila ni Jesus at sumakay sa bangka patawid sa kabilang ibayo.


San Cirilo at San Metodio
14 Pebrero 2017
Pagbasa: Genesis :5-10; Salmo: Awit 29:1-10;
Mabuting Balita: Marcos 8:14-21

14 Nakalimutan nilang magdala ng tinapay at isa lang ang dala nila sa bangka. 15 At pinagsabihan sila ni Jesus: “Mag-ingat at huwag magtiwala sa lebadura ng mga Pariseo at sa lebadura ni Herodes.” 16 At sinabi ng mga alagad sa isa’t isa: “Oo nga, ano? Wala tayong dalang tinapay.”

17 Alam ni Jesus ang mga ito kaya sinabi niya sa kanila: “Bakit ninyo pinag-uusapan ang tinapay na wala sa inyo? Hindi pa ba ninyo maisip at maunawaan? Mapurol ba ang inyong pag-iisip? 18 May mata kayong di nakakakita at may taingang di nakakarinig? Hindi na ba ninyo naaalala 19 nang pinira-piraso ko ang limang tinapay para sa limang libo, ilang basket na puno ng mga pira-piraso ang inyong naipon?” At sumagot sila: “Labindalawa.” 20 “At nang may pitong tinapay para sa apat na libo, ilang bayong na puno ng mga pira-piraso ang inyong naipon?” At sumagot sila: “Pito.” 21 At sinabi ni Jesus: “Hindi pa ba ninyo nauunawaan?”


15 Pebrero 2017
Pagbasa: Genesis 8:6-22; Salmo: Awit 116:12-19;
Mabuting Balita: Marcos 8:22-26

22 Pagpasok nila sa Betsaida, isang bulag ang dinala sa kanya at hiniling sa kanyang hipuin ito. 23 Inakay ito ni Jesus sa labas ng bayan, pinahiran ng laway ang mga mata nito at ipinatong ang kanyang mga kamay. At saka niya ito tinanong: “May nakikita ka ba?” 24 Tumingin ang tao, at sinabi nito: “Parang mga punongkahoy ang nakikita ko pero lumalakad, tiyak na mga tao ito.” 25 Kaya agad na ipinatong ni Jesus ang kanyang mga kamay sa mga mata nito, at nakakilala siya at gumaling, at nakita nga niya nang malinaw ang lahat.

26 Pinauwi ito ni Jesus sa pagsasabing: “Huwag kang pumasok kahit na sa nayon.”


16 Pebrero 2017
Pagbasa: Genesis 9:1-13; Salmo: Awit 102:16-23;
Mabuting Balita: Marcos 8:27-33

27 At pumunta si Jesus kasama ang kanyang mga alagad sa mga nayon ng Cesarea ni Filipo. At habang nasa daa’y tinanong niya ang kanyang mga alagad: “Sino raw ako ayon sa mga tao?” 28 Sumagot sila: “May nagsasabing si Juan Bautista ka; may iba pang nagsasabing si Elias ka o isa sa mga propeta kaya.”

29 At tinanong niya sila: “Ngunit ano naman ang sinasabi ninyo kung sino ako?” At sumagot si Pedro: “Ikaw ang Mesiyas.” 30 At inutusan niya sila na huwag sabihin kaninuman ang tungkol sa kanya.

31 At sinimulan niyang ituro sa kanila na kailangang magtiis ng marami ang Anak ng Tao. Itatakwil nga siya ng mga Matatanda ng bayan, ng mga punong-pari at ng mga guro ng Batas. Papatayin siya at muling babangon pagkatapos ng tatlong araw. 32 At buong-tapang siyang nagsalita. Dinala naman siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulan siyang pagsabihan. 33 Ngunit pagtalikod ni Jesus, nakita niya na naroon din ang kanyang mga alagad. Kaya pinagsabihan niya si Pedro: “Sa likod ko, Satanas! Hindi sa Diyos galing ang iniisip mo kundi mula sa tao.”


Pitong tagapagtatag ng
Orden ng Servitas
17 Pebrero 2017
Pagbasa: Genesis 11:1-9; Salmo: Awit 33:10-15;
Mabuting Balita: Marcos 8:34–9:1

34 At tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad pati ang mga tao, at sinabi: “Kung may gustong sumunod sa akin, itakwil ang kanyang sarili at kunin ang kanyang krus para sumunod sa akin. 35 Sapagkat ang naghahangad na magligtas ng kanyang sarili ay mawawalan nito, at ang mawawalan ng sarili alang-alang      sa akin at sa ebanghelyo ang magliligtas nito.

36 Ano ang pakinabang ng tao tubuin man niya ang buong daigdig kung sarili naman niya ang mawala? 37 At pagkatapos ay ano ang maibibigay niya para mabawi ang kanyang sarili? 38 Ang ikinahihiya ako at ang aking  mga salita sa harap ng di-tapat at makasalanang lahing ito ay ikahihiya rin ng Anak ng Tao pagdating niyang taglay ang luwalhati ng kanyang Ama, kasama ng mga banal na anghel.”

1 At idinagdag ni Jesus: “Totoong sinasabi ko sa inyo na di daranas ng kamatayan ang ilan sa mga naririto hanggang hindi nila nakikita ang kaharian ng Diyos na dumarating na may kapangyarihan.”


18 Pebrero 2017
Pagbasa: Hebreo 11:1-7; Salmo: Awit 145:2-11;
Mabuting Balita: Marcos 9:2-13

Pagkaraan ng anim na araw, isinama ni Jesus sina Pedro, Jaime at Juan, at umakyat na sila lamang ang kasama sa isang mataas na bundok. At nagbago ang anyo ni Jesus sa harap nila 3 at kuminang na puting-puti ang kanyang damit, na walang makapaglalabang simputi niyon sa lupa. 4 At napakita sa kanila sina Elias at Moises na nakikipag-usap kay Jesus.

5 Kaya nagsalita si Pedro at kanyang sinabi: “Panginoon, mabuti at narito tayo. Gagawa kami ng tatlong kubol: isa para sa iyo, isa para kay Moises, at isa para kay Elias.” 6 Nasindak sila kaya hindi niya malaman kung ano ang sasabihin.

7 At may ulap na lumilim sa kanila. At narinig mula sa ulap ang salitang ito: “Ito ang aking Anak, ang Minamahal, pakinggan ninyo siya.” 8 At biglang-bigla, pagtingala nila, wala silang nakita liban kay Jesus na kasama nila.

9 At pagbaba nila mula sa bundok, inutusan niya sila na huwag sabihin kaninuman ang nakita nila hanggang makabangon ang Anak ng Tao mula sa mga patay. 10 Iningatan nila ang bagay na ito sa kanilang sarili pero nagtanungan sila kung ano ang pagbangon mula sa mga patay.

11 Tinanong naman nila siya: “Bakit sinasabi ng mga guro ng Batas na dapat munang pumarito si Elias?” 12 At sinabi niya: “Mauuna ngang dumating si Elias para ayusin ang lahat ng bagay. Ngunit bakit  naman nasusulat tungkol sa Anak ng Tao na dapat siyang magtiis nang marami at lapastanganin? 13 Sinasabi ko sa inyo na dumating na si Elias at pinakitunguhan nila siya ayon sa kanilang kagustuhan, tulad ng nasusulat.”

12 Peb
13 Peb
14 Peb
15 Peb
16 Peb
17 Peb
18 Peb

Mga Rekomendadong Posts:

Ika-16 Linggo Karaniwang
Panahon - 22 Hulyo 2018
Longing For God
- 22 Hulyo 2018
15 - 21 Hulyo 2018
15 Hulyo 2018