23 - 29 Abril 2017“Ganito nga kamahal ng Diyos ang mundo! Kayat ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang hindi na mawala ang bawat nananalig sa kanya kundi magkaroon ng buhay magpakailanman.”  (Juan 3:16)

23 Abril
24 Abril
25 Abril
26 Abril
27 Abril
28 Abril
29 Abril

23 Abril 2017
Ikalawang Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay

(I-click ang larawan)

“Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita.” (Juan 20:29)


San Fidel de Sigmaringen
24 Abril 2017
Pagbasa: Gawa 4:23-31; Salmo: Awit 2:1-9;
Mabuting Balita: Juan 3:1-8

1 May isang taong kabilang sa mga Pariseo – Nicodemo ang pangalan niya – pinuno siya ng mga Judio. 2 Isang gabi, pinuntahan niya si Jesus at sinabi sa kanya: “Rabbi, alam namin na guro kang galing sa Diyos. Sapagkat walang makagagawa ng mga tandang ginagawa mo kung hindi sumasakanya ang Diyos.”

3 Sumagot si Jesus sa kanya: “Talagang-talagang sinasabi ko sa iyo, walang makakakita sa paghahari ng Diyos kung hindi siya isisilang na muli mula sa itaas.” 4 Sinabi sa kanya ni Nicodemo: “Paano maisisilang ang isang taong matanda na? Di ba’t hindi siya makapapasok sa sinapupunan ng kanyang ina para isilang uli?”

5 Sumagot si Jesus: “Talagang-talagang sinasabi ko sa iyo, walang makapapasok sa kaharian ng Diyos kung hindi siya isisilang mula sa tubig at Espiritu. 6 Laman ang isinilang mula sa laman, at espiritu ang isinilang mula sa Espiritu. 7 Huwag kang magtaka dahil sinabi ko sa iyong kailangan kayong isilang mula sa itaas.

8 Umihip ang hangin kung saan nito nais, at naririnig mo ang ihip nito pero hindi mo alam kung saan ito galing at kung saan ito patungo. Gayon din nga ang bawat isinilang mula sa Espiritu.”


San Marcos,
Ebanghelista
25 Abril 2017
Pagbasa: 1 Pedro 5:5-14; Salmo: Awit 89:2-17;
Mabuting Balita: Marcos 16:15-20

15 At sinabi sa kanila: “Pumunta kayo sa buong daigdig at ipahayag ang ebanghelyo sa buong sangkinapal. 16 Maliligtas ang maniniwala at magpapabinyag; hahatulan naman ang di maniniwala. 17 At ito ang mga tandang sasama sa mga maniniwala: magpapalayas sila ng mga demonyo sa aking Pangalan, magsasalita sila sa iba pang mga wika, 18 hahawakan nila ang mga ahas, at di sila maaano kung iinom man sila ng may lason. Ipapatong nila ang kanilang kamay sa mga maysakit at gagaling ang mga iyon.”

19 Matapos silang kausapin ng Panginoong Jesus, iniakyat siya sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. 20 At umalis sila at nangaral sa lahat ng lugar. Kasama nilang gumagawa ang Panginoon at pinatatatag ang Salita sa tulong ng mga tandang kasama nila.


26 Abril 2017
Pagbasa: Gawa 5:17-26; Salmo: Awit 34:2-9;
Mabuting Balita: Juan 3:16-21

16 Ganito nga kamahal ng Diyos ang mundo! Kayat ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang hindi na mawala ang bawat nananalig sa kanya kundi magkaroon ng buhay magpakailanman.

17 Hindi nga sinugo ng Diyos sa mundo ang Anak upang hukuman ang mundo kundi upang maligtas ang mundo sa pamamagitan niya. 18 Hindi hinuhukuman ang nananalig sa kanya. Ngunit hinu-kuman na ang hindi nananalig pagkat hindi siya nananalig sa Ngalan ng bugtong na Anak ng Diyos.

19 Ito ang paghuhukom: dumating sa mundo ang liwanag pero mas minahal pa ng mga tao ang karimlan kaysa liwanag sapagkat masasama ang kanilang gawa. 20 Ang gumagawa ng masama’y napopoot nga sa liwanag at hindi lumalapit sa liwanag, at baka malantad ang kanyang mga gawa. 21 Lumalapit naman sa liwanag ang gumagawa ng katotohanan upang mabunyag na sa Diyos ginagawa ang kanyang mga gawa.


27 Abril 2017
Pagbasa: Gawa 5:27-33; Salmo: Awit 34:2-20;
Mabuting Balita: Juan 3:31-36

31 Walang kapantay ang naparirito mula sa itaas. Makalupa naman ang mula sa lupa at makalupa rin ang sinasabi niya. Walang kapantay ang naparirito mula sa langit. 32 Pinatutunayan niya ang kanyang nakita at narinig ngunit wala ngang tumatanggap sa kanyang patunay. 33 Pinagtibay naman ng tumanggap sa kanyang patunay na totoo ang Diyos. 34 Sinasabi nga ng sinugo ng Diyos ang mga salita ng Diyos sapagkat walang sukat na ibinibigay sa kanya ang Espiritu. 35 Mahal nga ng Ama ang Anak, at ipinagkatiwala sa kanyang mga kamay ang lahat. 36 May buhay magpakailanman ang nananalig sa Anak. Hindi naman nakikita ng ayaw manalig sa Anak ang buhay kundi namamalagi sa kanya ang galit ng Diyos.


San Luis Maria de Montfort at
San Pedro Chanel
28 Abril 2017
Pagbasa: Gawa 5:34-42; Salmo: Awit 27:1-14;
Mabuting Balita: Juan 6:1-15

1 Pagkatapos nito, nagpunta si Jesus sa kabilang ibayo ng dagat ng Galilea sa may Tiberias. 2 Sinusundan siya ng makapal na tao dahil napansin nila ang mga tandang ginagawa niya sa mga maysakit. 3 Umahon si Jesus sa bundok at naupo siya roon kasama ang kanyang mga alagad. 4 Malapit na ang Paskuwa na piyesta ng mga Judio.

5 Kaya pagkatunghay ni Jesus at pagkakita niyang marami ang taong pumupunta sa kanya, sinabi niya kay Felipe: “Saan kayo makabibili ng tinapay para makakain ang mga ito?” 6 Sinabi niya ito bilang pagsubok sa kanya dahil alam na niya kung ano ang napipinto niyang gawin. 7 Sumagot sa kanya si Felipe: “Dalawandaang denaryong tinapay ay hindi sapat sa kanila para makakuha ng tigkakaunti ang bawat isa.”

8 At sinabi naman sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad na si Andres na kapatid ni Simon Pedro: 9 "May maliit na bata rito na may limang tinapay na sebada at dalawang isda. Ano ito para sa pagkarami-raming tao?”

10 Madamo sa lugar na iyon kaya sinabi ni Jesus: “Paupuin n’yo ang mga tao.” Kaya nag-upuan sila, halos limanlibo ang mga lalaki.

11 Kaya kinuha ni Jesus ang mga tinapay at pagkapagpasalamat, at ipinabigay sa mga nakaupo. Gayundin naman sa mga isda – gaano man ang gustuhin nila. 12 Nang busog na sila, sinabi niya sa kanyang mga alagad: “Tipunin ninyo ang natirang mga piraso para walang masayang.” 13 Kaya tinipon nila ang mga tira ng mga pinakain, at labindalawang bakol ang napuno ng mga pira-piraso mula sa limang tinapay na sebada.

14 Pagkakita sa tandang ginawa ni Jesus, sinabi ng mga tao: “Ito ngang talaga ang Propeta parating sa mundo.” 15 At alam ni Jesus na parating sila upang agawin siya para gawing hari kaya lumigpit siyang muli na siya lamang mag-isa sa bulubundukin.


Sta. Caterina de Siena
29 Abril 2017
Pagbasa: Gawa 6:1-7; Salmo: Awit 33:1-19;
Mabuting Balita: Juan 6:16-21

16 Nang magtakipsilim na, lumusong sa aplaya ang kanyang mga alagad, 17at pagkasakay sa bangka ay nagpakabilang-ibayo ng dagat pa-Capernaum. Dumilim na at wala pa sa kanila si Jesus: 18 at magalaw ang dagat sa malakas na ihip ng hangin.

19 Pagkasagwan nila nang may lima o anim na kilometro, napansin nilang naglalakad si Jesus sa dagat at palapit sa bangka. Nasindak sila. 20 Ngunit sinabi niya sa kanila: “Ako siya; huwag kayong matakot.” 
21 Nang isasakay na nila sa bangka, bigla namang nasa pampang na na pupuntahan nila ang bangka. 

23 Abril
24 Abril
25 Abril
26 Abril
27 Abril
28 Abril
29 Abril

Mga Rekomendadong Posts:

Ikalimang Linggo ng
Pagkabuhay - 29 Abril
Nakasanayan Lang?
- 29 Abril 2018
22 - 28 Abril 2018
22 Abril 2018