Ikalimang Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay - 14 Mayo 2017

Araw ng mga Ina“Ako ang Daan, ang Katotohanan, at ang Buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. (Juan 14:6)

Unang Pagbasa: Gawa 6:1-7

Noong mga araw na iyon, dumarami na ang mga sumasampalataya at nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo. Sinabi nilang ang mga babaing balo sa pangkat nila ay napapabayaan sa pangaraw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. 

Kaya’t tinipon ng Labindalawa ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, “Hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mangasiwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya, mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng pitong lalaking kilala sa pagiging mabuti, matatalino at puspos ng Espiritu Santo, at ilalagay namin sila sa tungkuling ito. At iuukol namin ang buong panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng Salita.” 

Nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol; kaya’t pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay ang pananalig sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, at sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas, at Nicolas na taga-Antioquia, isang Hentil na naakit sa Judaismo. Iniharap sila sa mga apostol; sila’y ipinanalangin ng mga ito at pinatungan ng kamay. 

Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos; at ang sumasampalataya ay parami nang parami sa Jerusalem. At maging sa mga saserdote, marami ang sumampalataya.

Salmo: Awit 32 

Tugon: Poon, pag-asa ka namin, 
            pag-ibig mo’y aming hiling!

Lahat ng matuwid dapat na magsaya 
dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila; 
kayong masunuri’y magpuri sa kanya! 
Ang Diyos na Poon ay pasalamatan, 
tugtugin ang alpa’t awit ay saliwan. 

Panginoo’y tapat sa kanyang salita, 
at maaasahan ang kanyang ginawa. 
Minamahal niya ang gawang matapat, 
ang pag-ibig niya sa mundo’y laganap. 

Ang may takot sa Diyos, at nagtitiwala 
sa kanyang pag-ibig, ay kinakalinga. 
Hindi babayaang sila ay mamatay, 
kahit magtaggutom sila’y binubuhay. 

Ikalawang Pagbasa: 1 Pedro 2:4-9

Mga pinakamamahal: Lumapit kayo sa Panginoon, sa batong buhay na itinakwil ng mga tao, ngunit hinirang ng Diyos at mahalaga sa kanyang paningin. 

Wari’y mga batong buhay, maging sangkap kayo ng isang templong espiritwal. At bilang mga saserdoteng nakatalaga sa Diyos, maghandog kayo sa kanya ng mga haing espiritwal na kalugud-lugod sa Diyos dahil kay Hesukristo. Sapagkat sinasabi ng Kasulatan: “Masdan ninyo, itinayo ko sa Sion ang isang batong panulukan, hinirang at mahalaga; hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa kanya.” 

Kaya nga, mahalaga siya sa inyong mga may pananalig. Ngunit sa mga walang pananalig, matutupad ang nasa Kasulatan: “Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ay siyang naging batong-panulukan” at “naging batong katitisuran at ikararapa ng mga tao.” Natisod sila sapagkat hindi sila sumunod sa salita ng Diyos; ito ang itinalaga sa kanila. Datapwat kayo ay isang lahing hinirang, mga saserdote ng Hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos upang maging kanya at maghayag ng mga kahanga-hangang gawa niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. 

Mabuting Balita: Juan 14:1-12

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Huwag kayong mabalisa; manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid; kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko.” 

Sinabi sa kanya ni Tomas, “Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta, paano naming malalaman ang daan?” Sumagot si Hesus, “Ako ang Daan, ang Katotohanan, at ang Buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako’y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita.”

Sinabi sa kanya ni Felipe, “Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama, at masisiyahan na kami.” Sumagot si Hesus, “Matagal na ninyo akong kasama, Felipe! Diyata’t hindi mo pa ako nakikilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing:‘Ipakita mo sa amin ang Ama’? Hindi ka ba naniniwalang ako’y sumasa-Ama at ang Ama’y sumasaakin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang sumasaakin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin: ako’y sumasa-Ama at ang Ama ay sumasaakin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. 

Sinasabi ko sa inyo: ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama.” 

Mga Rekomendadong Posts:

Ikalimang Linggo ng
Pagkabuhay - 29 Abril
Nakasanayan Lang?
- 29 Abril 2018
22 - 28 Abril 2018
22 Abril 2018