Pakikiisa Sa Kaisahan


Dakilang Kapistahan ng Tatlong Persona sa Isang Diyos
22 Mayo 2016
I-click po dito para mabasa ang Ebanghelyo. 


(Ang post na ito'y orihinal na inilathala bilang Gospel Reflection noong 26 Mayo 2013.)

Noong kabataan ko, madalas ginugugol ko ang oras ko sa aking pagsusulat ng mga tula at mga kuwento. 

Madalas kaysa sa hindi ang tema ng aking mga likha noon ay tungkol sa paghahanap ng mga kasagutan. Tungkol sa paglalakbay ng kamalayan ng tao upang magawa niyang masagot ang mga katanungan sa kanyang buhay. Sumasalamin sa buhay ko ang mga isinulat ko noon; isang kabataang tinatangay ng buhay patungo sa isang kinabukasang walang linaw at puno ng katanungan.

At ang isa siguro sa pinakamahalagang realisasyon ko noon ay nang tanggapin ko sa sarili kong hindi ko kayang sagutin ang lahat ng aking mga katanungan. Sabi ko pa nga:

"Marami tayong mga tanong sa buhay natin. Mga katanungang madalas kaysa sa hindi ay hindi ganu'n kadaling hanapan ng kasagutan. Subalit mapalad ka kung alam mo at inaamin mo sa sarili mong hindi mo alam. Habang humihinga ka, naroon man ang sakit, alam mong mapalad ka dahil may pagkakataon ka pang hanapin ang mga kasagutan sapagkat ang taong wala nang katanungan ay yaong mga nakabaon na sa lupa."

Sa linggong ito, kinakaharap natin ang misteryo ng kaisahan ng Tatlong Persona ng Iisang Diyos. Tinatawag itong misteryo dahil hindi ito madaling ipaliwanag at maunawaan. Sabi nga, ang pag-unawa sa misteryong ito ay tulad ng paglalagay ng lahat ng tubig ng karagatan sa isang maliit na hukay sa dalampasigan. Ang maliit na hukay ang pang-unawa ng tao at ang karagatan ang karunungan ng Diyos.

Madalas kong marinig noon sa mga charismatic speaker ang pagtutulad ng kaisahan ng Banal na Sangtatlo sa isang mangga. Ang mangga ay may buto, laman at balat. Kahit na tatlo ang bahagi ng mangga ay iisa ito. Hindi mo matatawag na kumpletong mangga ang bunga kung wala ang isa sa mga bahagi nito.

Ang Diyos Ama ang ating manlilikha. Siya ang lumikha ng lahat ng ating mga nakikita at di nakikita. Ang tao'y nilikha Niya ayon sa Kanyang larawan at kalikasan. Nagkasala ang tao at ang naging kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang ating Ama ang nagsugo kay Hesus-- ang Diyos Anak upang iahon tayo mula sa kamatayang kaparuhasan ng kasalanan.

Ang Diyos Anak ang ating tagapagligtas. Sa kanyang pagkakatawang tao ay muling nakatulad ng tao ang Diyos-- oo, ang Salita ay nagkaroon ng laman at dugo; nauhaw at nagutom, napagod at nagpahinga, tumawa at lumuha. Sa pamamagitan rin ng kamatayan ni Hesus at sa muli Niyang pagkabuhay, nagapi Niya ang kamatayan. Inalok ng Diyos Anak sa sangkatauhan ang buhay na walang-hanggan.

At dahil maraming kahinaan ang tao, isinugo ng ating Panginoong Hesus ang Diyos Espiritu Santo upang maging gabay at tagapagpabanal natin. Ang Banal na Espiritu ang Presensya ng Diyos sa mundo. Siya ang nagbibigay ng lakas ng katawan at ng loob sa lahat ng taong naglilingkod at gustong maglingkod sa Diyos.

Sa ating pakikipag-isa sa kaisahan ng Banal na Sangtatlo, tinatanggap natin ang mapanligtas na awa at plano ng Diyos. Ipahayag nating ang Diyos ang ating Manlilikha, ang ating Tagapagligtas at ang ating Gabay at Tagapagpabanal.

Panalangin:

O aming Amang nagkaloob sa amin ng buhay, sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus at sa paggabay ng Espiritu Santo, pinupuri Ka namin, sinasamba Ka namin at pinasasalamatan Ka namin.

Ang lahat po ng aming hawak ay nagmula sa Inyo at muli naming ibinabalik sa Inyo. Tunay nga pong wala kaming magagawa sa ganang aming sarili. Maraming salamat po sa pagsusugo Ninyo sa Inyong Bugtong na Anak upang iligtas kaming mga aba kung ikukumpara sa Kanyang kaluwalhatian. Hinangad Ninyong Siya ang magdusa dahil sa aming mga kalapastanganan.

Isinugo po kami ni Hesus upang ipahayag ang Mabuting Balita sa lahat ng sulok ng mundo. Kamtin po nawa namin ang Banal na Espiritu upang makamit namin ang kinakailangang tatag at tapang habang nakikiisa kami sa misyon ni Hesus bilang pari, hari at propeta.

Kami po nawang mga bahagi ng Iyong Simbahan ay maging isa kung paanong Ikaw, si Hesus at ang Espiritu Santo ay iisa.

Sa pangalan ni Hesus, kasama Mo at ng Esipiritu Santo, nabubuhay at naghahari magpasawalang-hanggan. Amen.


Mga Rekomendadong Posts:

Dakilang Kapistahan
ng Pentekostes - 20 Mayo
The Spirit's Transforming
Power - 20 Mayo 2018
20 - 26 Mayo 2018
20 Mayo 2018