Maria, Ina ng Diyos - 01 Enero 2016


Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. (Lucas 2:19)

Unang Pagbasa: Bilang 6:22-27

Sinabi ng Panginoon kay Moises, “Sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na ito ang sasabihin nila sa pagbebendisyon nila sa mga Israelita: ‘Pagpalain ka nawa at ingatan ng Panginoon; nawa’y kahabagan ka niya at subaybayan; lingapin ka nawa niya at bigyan ng kapayapaan.’ 

Ganito nila babanggitin ang pangalan ko sa pagbebendisyon sa mga Israelita at pagpapalain ko ang mga ito.”

Salmo: Awit 66

Tugon: Kami’y iyong kaawaan, 
           pagpalain, Poong mahal!

O Diyos, pagpalain kami’t kahabagan, 
kami Panginoo’y iyong kaawaan, 
upang sa daigdig mabatid ng lahat 
ang iyong kalooban at ang pagliligtas.

Nawa’y purihin ka ng mga nilikha, 
pagkat matuwid kang humatol sa madla; 
ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa.

Purihin ka nawa ng lahat ng tao, 
purihin ka nila sa lahat ng dako. 
Ang lahat sa ami’y iyong pinagpala, 
nawa’y igalang ka ng lahat ng bansa.

Ikalawang Pagbasa: Galacia 4:4-7

Mga kapatid: Noong dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang Anak. Isinilang siya ng babae, at namuhay sa ilalim ng Kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng Kautusan. Sa gayon, tayo’y mabibilang na mga anak ng Diyos. 

Upang ipakilalang kayo’y mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng kanyang Anak nang tayo’y makatawag sa kanya ng “Ama! Ama ko!” Kaya’t hindi ka na alipin kundi anak. Sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos.

Mabuting Balita: Lucas 2:16-21

Noong panahong iyon, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Betlehem at nakita nila sina Maria at Jose, at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya’t isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito; at nagtaka ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel.

Pagdating ng ikawalong araw ay tinuli ang bata at pinangalanang Hesus – ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipinaglihi.

Mga Rekomendadong Posts:

Ika-16 Linggo Karaniwang
Panahon - 22 Hulyo 2018
Longing For God
- 22 Hulyo 2018
22 - 28 Hulyo 2018
22 Hulyo 2018