Dakilang Kapistahan ng Tatlong Persona sa Isang Diyos - 22 Mayo 2016Ang lahat ng sa Ama ay akin; kaya ko sinabing sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo.”  (Juan 14:23)

Unang Pagbasa: Kawikaan 8:22-31

Ito ang sinasabi ng Karunungan ng Diyos: “Sa lahat ng nilikha ng Poon, ako ang siyang una, noong una pang panahon ako ay nilikha na. Matagal nang panahon nang anyuan niya ako, bago pa nilikha at naanyo itong mundo. Wala pa ang mga dagat nang ako’y lumitaw, wala pa ang mga bukal ng tubig na malilinaw. Wala pa ang mga burol, ganoon din ang mga bundok, nang ako ay isilang dito sa sansinukob. Ako muna ang nilikha bago ang lupa at bukid, nauna pa sa alabok, at sa lupang daigdig. 

Nang likhain ang mga langit, ako ay naroon na, maging nang ang hangganan ng langit at lupa’y italaga. Naroon na rin ako nang ang ulap ay ilagay, at nang kanyang palitawin ang bukal sa kalaliman. Nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat, nang patibayan nitong mundo ay ilagay at itatag, ako’y lagi niyang kasama at katulong sa gawain, ako ay ligaya niya at sa akin siya’y aliw. Ako ay nagdiwang nang daigdig ay matapos, dahil sa sangkatauhan, ligaya ko ay nalubos.”

Salmo: Awit 8

B –Maningning ang iyong ngalan,
       Poon, sa sangkalupaan!

Ang likha mong langit, kung aking pagmasdan, 
pati mga tala, bituin at buwan; 
ano nga ang tao upang ‘yong alalahanin? 
Ay ano nga siya na sukat mong kalingain? 

Nilikha mo siya, na halos kapantay 
ng iyong luningning at kadakilaan! 
Pinamahala mo sa buong daigdig, 
sa lahat ng bagay malaki’t maliit. 

Mga baka’t tupa, hayop na mabangis 
at lahat ng ibong nasa himpapawid, 
at maging sa isda, sa ‘lalim ng tubig. 

Ikalawang Pagbasa: Roma 5:1-5

Mga kapatid: 

Yamang napawalang-sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan niya’y mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Sa pamamagitan nga niya’y tinatamasa natin ang kagandahang-loob ng Diyos, at lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makakasama sa kanyang kaluwalhatian. Bukod dito, nagagalak tayo sa ating mga pagbabata sapagkat alam nating ito’y nagbubunga ng pagtitiyaga. At ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan, at ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. 

Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin.

Mabuting Balita: Juan 16:12-15

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. 

Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya, hindi sa ganang kanyang sarili; sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig, at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya kayo, sapagkat sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. 

Ang lahat ng sa Ama ay akin; kaya ko sinabing sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo.” 

Mga Rekomendadong Posts:

Dakilang Kapistahan
ng Pentekostes - 20 Mayo
The Spirit's Transforming
Power - 20 Mayo 2018
20 - 26 Mayo 2018
20 Mayo 2018