Start Praying


Ika-33 Linggo sa Karaniwang Panahon

13 Nobyembre 2016


When the going gets tough, the tough starts praying.

Sa tinagal-tagal ko sa paglilingkod, madalas itanong sa akin ng mga bagong lingkod kung bakit kung kailan nasa paglilingkod na sila ay parang mas lalong bumigat ang mga pasanin nila. Mas maraming dumarating na mga problema. Mas maraming mga alalahanin.

Ito ang isa sa katotohanan ukol sa paglilingkod. Kaiba ito sa inaasahan ng marami sa mga bagong pumapasok sa mga katolikong komunidad. Akala kasi natin kapag nasa Diyos na tayo, magiging mas madali na ang lahat. Katunayan, madalas na kaya tayo pumupunta sa simbaha'y dahil may mabigat tayong problema. Tumatakbo tayo sa Diyos bilang isang last resort. Isang huling option dahil sa pagiging desperado.

"Pakatandaan ninyo, ang alipin ay hindi nakakahigit sa kanyang panginoon, ni ang sinugo kaysa sa nagsugo sa kanya." (Juan 13:16)

Mga alipin lamang tayo. Mga sinugo para ipakalat sa daigdig ang Mabuting Balita. Hindi tayo higit na dakila kaysa sa Nagsugo sa atin. Kung nagdanas ng maraming hirap si Hesus na ating Panginoon, sino tayo para umiwas sa paghihirap na dulot ng pagpasan natin sa ating pang-araw-araw na krus.

“Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ang naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito; ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon.” (Lucas 9:23-24)

Maliwanag ang mga salita ni Hesus sa ating Ebanghelyo, darating ang mga pag-uusig. Sa paglilingkod, madalas na kung gumawa tayo ng mabuti, masama pa rin ang tingin sa atin ng ating kapwa. We cannot please everybody. Pero patuloy lang ang pagsunod kay Hesus. Kung uunahin natin ang ating pride, malamang na hindi natin kayanin at umalis tayo sa komunidad. 

Huwag nating tingnan ang mga tao sa ating komunidad bilang basehan ng ating pananatili. Marami sa kanila ang puwede mong tawaging plastic. Marami sa kanila ang madidismaya ka sa pag-uugali. Sa oras na ganito na ang tingin natin sa kanila. Sa oras na pakiramdam nati'y mas magaling o mas banal tayo sa kanila. Mag-uumpisa nang pumasok sa ating paglilingkod ang kayabangan natin. Hanggang sa dumating ang panahong naglilingkod tayo para i-feed ang kayabangang iyon.

Maraming mga pagsubok,lalo na kung na kay Lord na tayo. Ipagpasalamat natin ang mga trials na ito dahil sa pamamagitan ng mga ito natututo tayong maging matatag. Sa pamamagitan ng mga ito, natututo tayong makihati sa paghihirap ni Hesus sa krus at sa paghihirap ng ating kapwang higit na naghihirap kaysa sa atin.

Kaya kapag pakiramdam mo parang ambigat ng lahat. Na parang hindi mo na kaya. Isipin natin si Hesus na nakabayubay sa krus. Pinarusahan Siya upang matubos tayo sa ating kasalanan. Si Hesus na namatay para sa atin sa kabila ng Kanyang kabanalan.

Start praying. Idalangin nating kayanin natin ang mga pagsubok. Idalangin nating kayanin nating pasanin ang ating mga krus. At umasang sa katapusan ng ating buhay, kakamtin natin ang buhay na walang hanggan sa piling ng kaluwalhatian ng Diyos.

Panalangin:

Aming Amang patuloy na nagmamahal sa amin, purihin at dakilain po ang pangalan mo sa panahon man ng tagumpay o ng kabiguan. Sinasamba Ka po namin kami ma'y dumaranas ng kaligayahan o ng kapighatian. Ikaw ang aming Diyos at hindi po kami bibitaw sa Iyo kahit na po kami'y usigin.

Ama, ihinihingi po namin ng kapatawaran ang aming mag naging pagkukulang. Inilalapit po naming patawarin Mo ang aming mga kahinaan. 

Turuan po sana kaming lagi ng Banal na Espiritu na patuloy na lumapit sa Iyo sa pamamagitan ng Iyong Bugtong na Anak. Bigyang-lakas po kami sa aming patuloy na pagsunod sa mga yapak ni Hesus. Batid po naming hindi madali ang daang aming tatahakin. Tulungan po Ninyo kami.

Ang lahat ng ito sa pangalan ni Hesus, naghaharing kasama Mo at ng Espiritu Santo. Amen.


Mga Rekomendadong Posts:

Dakilang Kapistahan
ng Pentekostes - 20 Mayo
The Spirit's Transforming
Power - 20 Mayo 2018
20 - 26 Mayo 2018
20 Mayo 2018