20 - 26 Nobyembre 2016“Naghulog nga silang lahat sa kabang-yaman mula sa sobra nila pero inihulog naman niya mula sa kanyang kasalatan ang buo niyang kabuhayan.” (Lucas 21:3-4)

20 Nob
21 Nob
22 Nob
23 Nob
24 Nob
25 Nob
26 Nob


20 Nobyembre 2016
Dakilang Kapistahan ng Pagkahari ng Panginoong Hesukristo

(I-click ang larawan)

“Sinasabi ko sa iyo: ngayon di’y isasama kita sa Paraiso.” (Lucas 23:43)


Paghahandog kay 
Birheng Maria sa 
Templo
21 Nobyembre 2016
Pagbasa: Pahayag 14:1-5; Salmo: Awit 24:1-6;
Mabuting Balita: Lucas 21:1-4

1 Tumingin si Jesus at may mayayaman na naghuhulog ng kanilang abuloy sa kabang-yaman. 2 At nakita rin niya ang isang pobreng biyuda na naghulog ng dalawang barya. 3 At sinabi niya: “Talagang sinasabi ko sa inyo na pinakamahalaga sa lahat ang inihulog ng dukhang biyudang ito. 4 Naghulog nga silang lahat sa kabang-yaman mula sa sobra nila pero inihulog naman niya mula sa kanyang kasalatan ang buo niyang kabuhayan.”


Sta. Cecilia
22 Nobyembre 2016
Pagbasa: Pahayag 14:14-19; Salmo: Awit 96:10-13;
Mabuting Balita: Lucas 21:5-11

5 May ilan namang nag-uusap tungkol sa Templo, at sinabi nila na may magagandang bato ito at mamahaling palamuti. Sinabi naman ni Jesus: 6 “Darating ang mga araw na walang matitirang magkapatong na bato sa lahat ng inyong nakikita; iguguho ang lahat.” 7 Nagtanong sila sa kanya: “Guro, kailan ito mangyayari at ano ang tanda na sumapit na ito?”

8 Sumagot si Jesus: “Mag-ingat kayo at baka kayo madaya. Maraming aangkin sa aking pangalan sa pagsasabing ‘Ako ang Mesiyas; ako siya,’ at ‘Palapit na ang panahon.’ Huwag kayong sumunod sa kanila. 9 Sa pagkabalita ninyo sa digmaan at mga kaguluhan, huwag kayong maligalig; mangyayari muna ito pero hindi pa ito ang wakas.”

10  At sinabi niya sa kanila: “Magdidigmaan ang mga bayan at maglalaban-laban ang mga kaharian. 11 Magkakaroon din ng malalakas na lindol sa maraming lugar, magkakaroon ng taggutom, magkakaroon ng mga kakila-kilabot na bagay at ng malalaki ring kababalaghan sa langit. 


San Clemente at San Columbano
23 Nobyembre 2016
Pagbasa: Pahayag 15:1-4; Salmo: Awit 98:1-9;
Mabuting Balita: Lucas 21:12-19

12 Pero bago sumapit ang lahat ng ito, dadakipin kayo at uusigin; ibibigay kayo sa mga sinagoga at dadalhin sa mga kulungan at ihaharap sa mga hari at mga gobernador dahil sa aking pangalan. 13 Sasapit ito sa inyo para makapagpatotoo kayo sa akin.

14 Isaisip ninyo na huwag ikabalisa ang pagtatanggol sa inyong sarili 15 dahil ako mismo ang magbibigay sa inyo ng mga salita at karunungang di matatagalan o masasagot ng lahat ninyong kaaway.

16 Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan, at papatayin nila ang ilan sa inyo. 17 At kamumuhian kayo ng lahat dahil sa aking pangalan. 18 Subalit hindi maaano isa mang buhok sa inyong ulo. 19 Sa inyong pagpapakatatag, ang mga sarili ninyo mismo ang inyong makakamit.


San Andrew Dung-Lac at mga kasama
24 Nobyembre 2016
Pagbasa: Pahayag 18:1–19:9; Salmo: Awit 100:2-5;
Mabuting Balita: Lucas 21:20-28

20 Kung makita ninyong nakubkob na ng mga hukbo ang Jerusalem, alamin ninyong sumapit na ang kanyang pagkawasak. 21 Kaya tumakas pa-bundok ang mga nasa Judea, umalis ang mga nasa lunsod, at huwag nang bumalik doon ang mga nasa bukid.

22 Sapagkat ito ang mga araw ng  paghihiganti sa kanya para matupad ang lahat ng nasa Kasulatan. 23 Sawimpalad ang mga nagdadalantao o mga inang nagpapasuso sa mga araw na iyon. Sapagkat matindi ang sasapit na kapahamakan sa lupain at ang galit sa bayang ito. 24 Mamamatay sila sa tabak, dadalhing bihag sa lahat ng bansa, at yuyurakan ng mga bansang pagano ang Jerusalem hanggang mabuo ang panahon ng mga bansa.

25 Magkakaroon ng mga tanda sa araw, buwan at mga bituin. Sa lupa’y mangangamba ang mga bansa dahil sa ugong at alon ng dagat, at wala silang magagawa. 26 Hihimatayin ang mga tao dahil sa takot at pagkabahala sa mga sasapitin ng sanlibutan sapagkat mayayanig ang mga puwersa ng sanlibutan. 27 At makikita nila ang Anak ng Tao na dumarating na nasa ulap na may Kapangyarihan at ganap na Luwalhati.

28 Kung magsimula nang maganap ang mga ito, tumindig kayo at tumunghay dahil palapit na ang inyong katubusan.”


Sta. Catarina ng Alexandria
25 Nobyembre 2016
Pagbasa: Pahayag 20:1–21:2; Salmo: Awit 84:3-8;
Mabuting Balita: Lucas 21:29-33

29 At sinabi ni Jesus sa kanila ang isang talinhaga: “Tingnan ninyo ang punong-igos at ang ibang mga puno. 30 Pagkakita ninyong nagdadahon na ang mga ito, alam ninyong malapit na ang tag-init. 31 Gayundin naman, pag napansin ninyo ang mga ito, alamin ninyong malapit na ang paghahari ng Diyos. 32 Talagang sinasabi ko sa inyo na hindi lilipas ang salinlahing ito at mangyayari ang lahat ng ito. 33 Lilipas ang langit at lupa ngunit hindi lilipas ang aking mga salita.


26 Nobyembre 2016
Pagbasa: Pahayag 22:1-7; Salmo: Awit 95:1-7;
Mabuting Balita: Lucas 21:34-36

34 Mag-ingat kayo’t baka bumigat ang inyong mga isip sa mga bisyo, paglalasing at mga intindihin sa buhay. At baka bigla kayong datnan ng araw na iyon. 35 Babagsak itong parang bitag sa lahat ng nasa lupa. 36 Kaya lagi kayong magbantay at manalangin para maging marapat na makatakas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa Anak ng Tao.”

20 Nob
21 Nob
22 Nob
23 Nob
24 Nob
25 Nob
26 Nob

Mga Rekomendadong Posts:

17 Dis 2017 - Ikatlong
Linggo ng Adbiyento
17 Disyembre 2017 -
Si Hesus ang Bida
10 - 15 Disyembre 2017
.
10 Disyembre 2017
.

Sa Isa Pang Sulyap Newsletter (PDF):

10 Dis
2017
03 Dis
2017
26 Nob
2017
19 Nob
2017