Ikaapat na Linggo ng Adbiyento - 18 Disyembre 2016

Ikatlong Simbang Gabi“Manganganak siya ng isang lalaki at ito’y panganganlan mong Hesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan.” . (Mateo 1:21)

Unang Pagbasa: Isaias 7:10-14

Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Acaz: “Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng kinaroroonan ng mga yumao o sa kaitaasan ng langit.” Sumagot si Acaz: “Hindi po ako hihingi. Hindi ko susubukin ang Panginoon.” 

Sinabi ni Isaias: “Pakinggan mo, sambahayan ni David, kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga’t, ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan: Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki at ito’y tatawaging Emmanuel.” 

Salmo: Awit 23 

Tugon: Ang Panginoo’y darating, 
            s’ya’y dakilang Hari natin!

Ang buong daigdig, lahat ng naroon, 
may-ari’y ang Diyos, ating Panginoon. 
Ang mundo’y natayo at yaong sandiga’y
ilalim ng lupa, tubig kalaliman. 

Sino ang marapat umahon sa burol, 
sa burol ng Poon, sino nga’ng aahon? 
Sino’ng papayagang pumasok sa templo, 
sino’ng tutulutang pumasok na tao? 
Siya, na malinis ang isip at buhay, 
na hindi sumamba sa diyus-diyosan; 
tapat sa pangako na binitawan. 

Ang Diyos na Panginoon, pagpapalain siya,
 ililigtas siya’t pawawalang-sala. 
Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, 
silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. 

Ikalawang Pagbasa: Roma 1:1-7

Mula kay Pablo na alipin ni Kristo Hesus, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng Mabuting Balita ng Diyos. Sa inyong lahat na minamahal ng Diyos na nangariyan sa Roma, na tinawag upang maging mga banal: Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. 

Ang Mabuting Balitang ito, na ipinangako niya noon pang una sa pamamagitan ng mga propeta at nasasaad sa mga banal na kasulatan, ay tungkol sa kanyang Anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Sa kanyang pagiging tao, siya’y ipinanganak mula sa lipi ni David, at sa likas na kabanalan ng kanyang espiritu, ipinahayag siyang Anak ng Diyos sa pamamagitan ng makapangyarihang gawa – ang kanyang muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, tinanggap namin sa Diyos ang kaloob na maging apostol upang ang lahat ng bansa ay akayin sa pananampalataya at pagsunod sa kanya. 

Kabilang din kayo sa mga tinawag na maging tagasunod ni Hesukristo.

Mabuting Balita: Mateo 1:18-24

Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda nang pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria’y natagpuang nagdadalang-tao. Ito’y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasiya niyang hiwalayan ito nang lihim. 

Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, “Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria sapagkat siya’y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito’y panganganlan mong Hesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan.” 

Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta: “Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki, at tatawagin itong Emmanuel” ang kahuluga’y “Kasama natin ang Diyos.” 

Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon; pinakasalan niya si Maria. 

Mga Rekomendadong Posts:

Ika-15 Linggo Karaniwang
Panahon - 15 Hulyo 2018
Buhay na Daluyan ng
Pag-ibig- 15 Hulyo 2018
08 - 14 Hulyo 2018
08 Hulyo 2018