Ikawalong Linggo sa Karaniwang Panahon - 26 Pebrero 2017Kaya, huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas; saka na ninyo harapin kapag ito’y dumating.” (Mateo 6:34)

Unang Pagbasa: Isaias 49:14-15

Ang sabi ng mga taga-Jerusalem, “Pinabayaan na tayo ng Panginoon. Nakalimutan na niya tayo.” Ang sagot ng Panginoon, “Malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahalin ang sanggol na iniluwal? Kung mayroon mang inang lumilimot sa kanyang bunso, ako’y hindi lilimot sa inyo kahit na sandali.” 

Salmo: Awit 61 

Tugon: Ang tanging Tagapagligtas 
            ay ang Diyos kong kalasag!

Sa Diyos lamang ako tanging umaasa; 
ang kaligtasa’y nagbubuhat sa kanya. 
Tanging siya lamang ang Tagapagligtas, 
Tagapagtanggol ko at aking kalasag; 
akin ang tagumpay sa lahat ng oras!

Tanging sa Diyos lang ako umaasa; 
ang aking pag-asa’y tanging nasa kanya. 
Tanging siya lamang ang Tagapagligtas, 
Tagapagtanggol ko at aking kalasag. 
Akin ang tagumpay sa lahat ng oras! 

Ang kaligtasan ko’t aking karangalan 
ay buhat sa Diyos, nasa kanya lamang; 
malakas ko siyang tagapagsanggalang, 
matibay na muog na aking kanlungan. 
Mga kababayan, sa lahat ng oras 
magtiwala sa Diyos; sa kanya ilagak 
ang inyong pasaning ngayo’y dinaranas; 
siya ang kublihang sa ati’y lulunas.  

Ikalawang Pagbasa: 1 Corinto 4:1-5

Mga kapatid, kami’y mga lingkod ni Kristo, at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos – ganyan ang dapat na maging palagay ninyo sa amin. Ang katiwala’y kailangang maging tapat sa kanyang panginoon. Walang anuman sa akin ang ako’y hatulan ninyo o ng alin mang hukuman ng tao; ni ako ma’y di humahatol sa aking sarili. Walang bumabagabag sa aking budhi, ngunit hindi nangangahulugang ako’y walang kasalanan. 

Ang Panginoon ang humahatol sa akin. Kaya’t huwag kayong humatol nang wala sa panahon; maghintay kayo sa pagdating ng Panginoon. Ilalantad niya ang mga bagay na ngayo’y natatago sa kadiliman at ipahahayag ang mga lihim na hangarin ng bawat isa. Sa panahong iyon, bawat isa’y tatanggap ng papuring nauukol sa kanya mula sa Diyos.

Mabuting Balita: Mateo 6:24-34

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Walang makapaglilingkod nang sabay sa dalawang panginoon sapagkat kapopootan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, paglilingkuran nang tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod nang sabay sa Diyos at sa kayamanan. 

Kaya’t sinasabi ko sa inyo: huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay, o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba’t ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain, at ang katawan kaysa pananamit? 

Masdan ninyo ang mga ibon: hindi sila naghahasik ni nag-aani o kaya’y nagtitipon sa bangan. Gayunman, pinakakain sila ng inyong Amang nasa langit. Hindi ba’t higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay nang kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? 

At bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang; hindi sila nagpapagal ni humahabi man. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo: maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasingganda ng isa sa mga bulaklak na ito, bagamat napakariringal ang mga damit niya. Kung ang mga damo sa kabukiran, na buhay ngayon at kinabukasa’y iginagatong sa kalan, ay dinaramtan ng Diyos, kayo pa kaya? Kay liit ng pananalig ninyo sa kanya! 

Kaya’t huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin, o daramtin. Sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong Amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit pagsumakitan ninyo nang higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay nang ayon sa kanyang kalooban, at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. 

Kaya, huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas; saka na ninyo harapin kapag ito’y dumating. Sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin.” 

Mga Rekomendadong Posts:

Ika-16 Linggo Karaniwang
Panahon - 22 Hulyo 2018
Longing For God
- 22 Hulyo 2018
15 - 21 Hulyo 2018
15 Hulyo 2018