Ang Haring Nagpakasakit

Gospel Reflection

Dakilang Kapistahan ng Pagkahari ng Panginoong Hesukristo
20 Nobyembre 2016
I-click po dito para mabasa ang Ebanghelyo. 


(Ang post na ito'y orihinal na inilathala bilang Gospel Reflection noong 24 Nobyembre 2013.)College student ako noon nang una kong marinig sa professor namin sa Political Science 101  ang pangalan ni Niccolo Machiavelli. Isa siyang philosopher na inuugnay sa power politics. Marami siyang isinulat ukol sa politika at isa rito ang manipis na librong pinamagatang The Prince. Ang nasabing libro, dagdag pa ng professor ko, ay bedside reading umano ni yumaong Dating Pangulong Ferdinand Marcos. 

Ayon sa libro, dalawa ang klase ng tao; ang prince at ang would-be-prince (ang prinsipeng nasa kapangyarihan at mga taong posibleng pumalit sa kanya). Dagdag pa ng libro, kailangang gamitin ng prinsipe ang lahat sa kanyang kapangyarihan para manatili sa trono. Sukdulang gamitin niya ang anumang legal o extra-legal means. Sabi pa nga, the end justifies the means.

Totoo ito kung susuriin natin ang mga nag-aambisyon sa kapangyarihan. Hindi ba't napakaraming tumatakbo kahit na sa barangay elections para magkaroon ng impluwensya at kapangyarihan?


Kaiba ang makikita nating Hari sa ating Ebanghelyo ngayong linggo.Isang Haring kinukutya at iniinsulto ng mga pinuno ng bayan, ng mga mamamayan at ng mga sundalo.


Habang nakabayubay si Hesus sa krus, kinakaharap Niya ang huling panunukso ng demonyo-- ang bumaba sa krus at usigin ang mga umiinsulto sa Kanya. Hindi Niya gagawin ito dahil alam Niyang ang kapalit ng Kanyang pagpapakasakit ay ang kaligtasan ng sangkatauhan.

Kung paanong naging handa si Abraham na ihandog sa Diyos ang kanyang kaisa-isang anak na si Isaac, inihandog din ng Ama ang Kanyang Bugtong na Anak alang-alang sa pag-ibig Niya sa atin. Si Hesus ang Korderong inihandog sa dambana upang linisin ang kasalanan ng mundo.


Ibang-iba si Kristong Hari sa prinsipe ni Machiavelli. Iniwan Niya ang langit upang tahakin ang Daan patungo sa Kanyang pagpapakasakit at kamatayan sa krus. Koronang tinik ang nasa ulo Niya imbes na koronang ginto. Binitiwan Niya ang kanyang setro upang pasanin ang krus ng ating kasalananan. 


Walang hanggan ang Kanyang paghahari. Hindi tulad ng sa prinsipe ni Machiavelli. Walang imperyong hindi nagwawakas. Kahariang hindi nawawasak. Diktaturyang hindi bumabagsak. Ang kapangyarihan ng mga makamundong hari ay hindi madadala sa kamatayan. Ano ang silbi ng lahat ng kanilang kapangyarihan pagdating ng kanilang kamatayan?


Sa Dakilang Kapistahan ni Kristong Hari, ipinapaalala sa atin ng Simbahan ang ating pakikihati sa misyon ni Hesus bilang mga binyagan. Tayo'y mga propetang nagpapahayag, mga paring nag-aalay at mga haring naglilingkod.


Katulad ng nagsisising magnanakaw, idalangin sana natin kay Kristong Hari, "Hesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na," upang kung darating man sa madaling panahon ang ating kamatayan ay ipagsama sana tayo ng Panginoon sa Paraiso.


Panalangin:

O aming Ama, Ikaw na naghandog kay Kristong hari upang maglingkod sa mga katulad naming makasalanan, pinupuri Ka namin at sinasamba. Nilikha Mo ang mundo sa pamamagitan ni Hesus. Ang lahat ng ginawa Mo ay mabuti subalit nagawa pa rin ng taong magkasala. Salamat po sa pagkakataong ibinigay Mo po sa amin. Narito po kaming lumalapit sa Inyo sa paggabay ng Espiritu Santo at sa pamamagitan ni Hesus. 

Ipinadala Mo po ang Liwanag upang mapalis ang kadilimang bumabalot sa aming mga buhay. Kami man po ngayo'y dumaraan sa mga pagsubok, pinanghahawakan po namin ang Inyong pangakong hindi ninyo kami pababayaan. Ibinibigay po namin sa Iyo ang aming mga dalahin. Mabigat man ito'y gumagaan dahil alam po naming kasama Ka namin.

O Ama, idinadalangin po namin ang aming mga kapatid na nasalanta ng lindol at ng bagyo. Bigyan Mo po sila ng bagong pag-asa sa kanilang muling pagbangon mula sa sakunang kumitil ng kanilang mga mahal sa buhay at sumira sa kanilang mga ari-arian. Isinasama po namin sa aming panalangin ang kanilang mga mahal sa buhay na yumao na. Katulad nawa ng nagsisising magnanakaw, kamtin nila ang paraiso sa kabilang buhay.

Isinisigaw po namin sa buong mundo na si Kristo ang Hari ng aming buhay. Siya ang aming Panginoon noon, ngayon, magpakailanman at magpasawalang-hanggan. Ang lahat ng ito sa ngalan ni Kristong Hari, patuloy naming sinusunod, pinupuri, sinasamba at tinutularan sa aming pagtungo sa Iyo sa pamamagitan Niya at sa paggabay ng Espiritu Santo. Amen.Mga Rekomendadong Posts:

Dakilang Kapistahan
ng Pentekostes - 20 Mayo
The Spirit's Transforming
Power - 20 Mayo 2018
20 - 26 Mayo 2018
20 Mayo 2018