13 - 19 Disyembre 2015“Saan galing ang pagbibinyag ni Juan, sa Diyos ba o sa tao?” (Mateo 21:25)

13 Dis
14 Dis
15 Dis
16 Dis
17 Dis
18 Dis
19 Dis


13 Disyembre 2015
Ikatlong Linggo ng Adbiyento
(Unang Pagbasa: Sofonias 3:14-18; Salmo: Isaias 12:2-3. 4. 5-6; Ikalawang Pagbasa: Filipos 4:4-7; Mabuting Balita: Lucas 3:10-18)


“Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy.” (Lucas 3:16)
14 Disyembre 2015
Unang Pagbasa: Bilang 24:2-17; Salmo: Awit 25:4-9; 
Mabuting Balita: Mateo 21:23-27

23 Pagpasok ni Jesus sa Templo, lumapit sa kanya ang mga punong-pari, mga guro ng Batas at mga Matatanda ng mga Judio, at nagtanong: “Ano ang karapatan mong gawin ang mga ito? Sino ang nagtalaga sa iyo?”

24 Sinagot sila ni Jesus: “Tatanungin ko rin kayo ng isang tanong. At kung may sagot kayo, sasagutin ko kayo kung sino ang nagtalaga sa akin para sa mga ito. 25 Saan galing ang pagbibinyag ni Juan, sa Diyos ba o sa tao?” 

At nag-isip-isip sila: “Kung isasagot nating galing sa Diyos, sasabihin niya: ‘Bakit di kayo naniwala sa kanya?’ 26 At kung sasabihin naman nating ‘Galing lamang sa tao ang pagbibinyag ni Juan,’ dapat tayong matakot sa bayan sapagkat akala nila’y tunay na propeta si Juan.” 27 Kaya sinabi nila kay Jesus: “Hindi namin alam.”

At sinabi sa kanila ni Jesus: “Hindi ko rin sasabihin sa inyo kung sino ang nagtalaga sa akin na gumawa ng mga ito.”


15 Disyembre 2015
Unang Pagbasa: Sofonias 3:1-13; Salmo: Awit 34:2-23;
Mabuting Balita: Mateo 21:28-32

28 Nagpatuloy si Jesus: “Ano sa palagay ninyo? May dalawang anak ang isang tao. Lumapit siya sa isa at sinabi: ‘Anak, pumunta ka ngayon at magtrabaho sa aking ubasan.’ 29 Sumagot ang anak: ‘Ayoko.’ Ngunit pagkatapos ay nagbagong-isip siya at pumunta. 30 Pinuntahan din ng ama ang pangalawang anak at gayundin ang sinabi. Sumagot naman ang anak: ‘Opo.’ Pero hindi siya pumunta.”

31 At itinanong ni Jesus: “Sino sa dalawang anak ang tumupad sa gusto ng ama?” Sumagot sila: “Ang una.” At sinabi ni Jesus: “Talagang sinasabi ko sa inyo: mas nauuna sa inyo patungo sa kaharian ng Langit ang mga publikano at mga babaeng bayaran. 32 Dumating nga si Juan para ipakita sa inyo ang daan ng kabutihan pero hindi kayo naniwala sa kanya, samantalang naniwala naman ang mga publikano at mga babaeng bayaran. Nakita ninyo ito at hindi kayo nagsisi o naniwala sa kanya.
 

16 Disyembre 2015
Unang Simbang Gabi
(Unang Pagbasa: Isaias 56:1-3.6-8; Salmo: Awit 66; Mabuting Balita: Juan 5:33-36)

Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan: ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama, at siya ko namang ginaganap – iyan ang nagpapatotoo na ako’y sinugo niya.” 
(Juan 5:36)


17 Disyembre 2015
Ikalawang Simbang Gabi
(Unang Pagbasa: Genesis 49:2.8-10; Salmo: Awit 71; Mabuting Balita: Mateo 1:1-17)


At si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Hesus na tinatawag na Kristo. (Mateo 1:16)
18 Disyembre 2015
Ikatlong Simbang Gabi
(Unang Pagbasa: Jeremias 23:5-8; Salmo: Awit 71; Mabuting Balita: Mateo 1:18-24)

“Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki, at tatawagin itong Emmanuel,” ang kahuluga’y “Kasama natin ang Diyos.” (Mateo 1:23)19 Disyembre 2015
Ikaapat na Simbang Gabi
(Unang Pagbasa: Hukom 13:2-7.24-25; Salmo: Awit 70; Mabuting Balita: Lucas 1:5-25)


“Kayo ni Elisabet ay magkakaanak ng isang lalaki, at Juan ang ipangangalan mo sa kanya. ” 
(Lucas 1:13)


13 Dis
14 Dis
15 Dis
16 Dis
17 Dis
18 Dis
19 Dis

Mga Rekomendadong Posts:

Ika-16 Linggo Karaniwang
Panahon - 22 Hulyo 2018
Longing For God
- 22 Hulyo 2018
15 - 21 Hulyo 2018
15 Hulyo 2018