Kapistahan ng Pagbibinyag sa Panginoon - 10 Enero 2016“Ikaw ang minamahal kong Anak; lubos kitang kinalulugdan.” 
(Lucas 3:22)

Unang Pagbasa: Isaias 42:1-4.6-7

Sinabi ng Panginoon: “Ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan; ibubuhos ko sa kanya ang aking Espiritu, at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. Mahinahon at banayad kung siya’y magsalita, ni hindi magtataas ng kanyang tinig. Ang marupok na tambo’y hindi babaliin, ilaw na aandap-andap di n’ya papatayin, at ang katarungan ang paiiralin. Di siya mawawalan ng pag-asa ni masisiraan ng loob. Paghahariin niya ang katarungan sa daigdig. Ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga turo. 

Akong Panginoon, tumawag sa iyo, binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman.”

Salmo: Awit 28

Tugon: Basbas ng kapayapaa’y 
            sa bayan ng Poong mahal!

Purihin ang Panginoon ninyong banal na nilalang, 
pagka’t siya ay dakila’t marangal ang kanyang ngalan. 
Ang Poon ay dakilain, purihin ang Diyos na Banal, 
yumuko ang bawa’t isa kapag siya ay dumatal. 

Sa gitna ng karagatan, tinig niya’y naririnig. 
Sa laot ng karagata’y hindi ito nalilingid. 
Pag nangusap na ang Poon, tinig niya’y ubod-lakas, 
nguni’t tinig kamahalan, kapag siya’y nangungusap. 

Ang tinig ng dakilang Diyos, parang kulog na malakas, 
kaya’t mga nasa templo’y sumisigaw, nagagalak,
“Panginoo’y papurihan!” ganito ang binibigkas. 
Siya rin ang naghahari sa dagat na kalaliman, 
namumuno siya roon bilang hari, walang hanggan.

Ikalawang Pagbasa: Gawa 10:34-38

Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro, “Ngayon ko lubusang natanto na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sinumang may takot sa kanya at gumagawa ng matuwid, kahit saang bansa. Ibinigay ng Diyos ang kanyang salita sa mga Israelita. Sa kanila niya ipinahayag ang Mabuting Balita tungkol sa pakikipagkasundo sa pamamagitan ni Hesukristo. Nguni’t siya’y Panginoon ng lahat! Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko’y tungkol kay Hesus na taga-Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang Hinirang. Sapagka’t sumasakanya ang Diyos, saanman siya pumaroon ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng diyablo.”

Mabuting Balita: Lucas 3:15-16.21-22

Noong panahong iyon: Naghahari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas at ang akala ng marami’y si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya’t sinabi ni Juan sa kanila, “Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya’y makapangyarihan kaysa akin, at ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak.” 

Nabinyagan na noon ang lahat ng tao, gayon din si Hesus. Nang siya’y nananalangin, nabuksan ang langit at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapati. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, “Ikaw ang minamahal kong Anak; lubos kitang kinalulugdan.”

Mga Rekomendadong Posts:

Ika-16 Linggo Karaniwang
Panahon - 22 Hulyo 2018
Longing For God
- 22 Hulyo 2018
15 - 21 Hulyo 2018
15 Hulyo 2018