Unang Linggo ng Kuwaresma - 14 Pebrero 2016Pagkatapos siyang tuksuhin ng diyablo sa lahat ng paraan, ito’y umalis at naghintay ng ibang pagkakataon. (Lucas 4:13)

Unang Pagbasa: Deuteronomio 26:4-10

Sinabi ni Moises sa bayan: “Ang mga unang bungang inyong iaalay ay kukunin ng saserdote at ilalagay sa harap ng altar. Pagkatapos ay saysayin ninyo ito sa harapan ng Panginoon: 

‘Isang pagala-galang Arameo ang aming ninuno. Maliit ang kanyang sambahayan nang magpunta sila sa Egipto upang doon makipamayan. Ngunit dumating ang panahon na ang angkan niya’y naging malaki at makapangyarihang bansa. Hindi mabuti ang ginawang pakikitungo sa amin ng mga Egipcio. Pinahirapan nila kami at inalipin. Kaya, dumulog kami sa inyo, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. At dininig ninyo kami. Nakita ninyo ang aming pagdurusa, ang kahirapan at kaapihang dinaranas. Sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan, ng mga kakila-kilabot na gawa at mga kababalaghan, inalis ninyo kami sa Egipto at dinala sa lupaing itong sagana sa lahat ng bagay. Kaya, narito ngayon, Panginoon, ang unang bunga ng aming mga pananim sa lupaing ibinigay mo sa amin.’ 

Pagkasabi noon, ang dala ninyo’y ilalapag sa harap ng altar, saka kayo luluhod upang sambahin ang Panginoon.”

Salmo: Awit 90

Tugon: Poon ko, ako’y samahan 
           sa dusa at kahirapan!

Siyang naghahangad ng pagkupkop ng Kataas-taasan, 
at nananatili sa kalinga niyong Makapangyarihan; 
makapagsasabi sa kanyang Panginoon: “Muog ka’t tahanan, 
ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan.” 

Di mo aabuting ika’y mapahamak, at walang daratal 
kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. 
Susuguin niya ang maraming anghel, sila’ng susubaybay, 
kahit saang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. 

Sa kanilang palad ay itatayo ka’t, sila’ng magtataas 
nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. 
Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, 
di ka maaano sa mga serpiyente’t leong mababangis. 

Ang sabi ng Diyos, “Aking ililigtas ang tapat sa akin, 
at iingatan ko ang sino mang taong ako’y kikilalanin. 
Pag sila’y tumawag, laging handa ako na sila’y pakinggan, 
aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan; 
aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan.”

Ikalawang Pagbasa: Roma 10:8-13

Mga kapatid: Ito ang sinasabi ng Banal na Kasulatan, “Malapit sa iyo ang salita, nasa iyong mga labi at nasa iyong puso,” ibig sabihi’y ang salitang ipinangangaral namin tungkol sa pananampalataya. 

Kung ipahahayag ng iyong mga labi na si Hesus ay Panginoon at mananalig ka nang buong puso na siya’y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayo’y napawawalang-sala; at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayo’y naliligtas. Sinasabi ng Kasulatan, “Hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa kanya.” 

Walang pagkakaiba ang katayuan ng Judio at ng Griego. Iisa ang Panginoon ng lahat at siya ang nagkakaloob ng kanyang kayamanan sa lahat ng tumatawag sa kanya. Sapagkat sinasabi sa Kasulatan, “Maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon.”

Mabuting Balita: Lucas 4:1-13

Noong panahong iyon, umalis si Hesus sa Jordan, puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu doon sa ilang, at sa loob ng apatnapung araw ay tinukso ng diyablo. Hindi siya kumain sa buong panahong iyon, kaya’t gutom na gutom siya. 

Sinabi sa kanya ng diyablo, “Kung ikaw ang Anak ng Diyos, iutos mo na maging tinapay ang mga batong ito.” Ngunit sinagot siya ni Hesus, “Nasusulat, ‘Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao.’ ” Dinala siya ng diyablo sa isang napakataas na lugar at sa isang saglit ay ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan. “Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng mga kahariang ito,” wika ng diyablo. “Ipinagkaloob ito sa akin at maibibigay ko sa kaninumang ibigin ko. Kaya’t kung ako’y sasambahin mo, magiging iyong lahat ito.” Sumagot si Hesus, “Nasusulat, ‘Ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo, at siya lamang ang iyong paglilingkuran.’ ” At dinala siya ng diyablo sa taluktok ng templo ng Jerusalem, at sinabi sa kanya, “Kung ikaw ang Anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ‘Ipagbibilin niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka’ at ‘Aalalayan ka nila, upang hindi ka matisod sa bato.’ ” Subalit sinagot siya ni Hesus, “Nasusulat, ‘Huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos!’ ” 

Pagkatapos siyang tuksuhin ng diyablo sa lahat ng paraan, ito’y umalis at naghintay ng ibang pagkakataon.

Mga Rekomendadong Posts:

Ika-16 Linggo Karaniwang
Panahon - 22 Hulyo 2018
Longing For God
- 22 Hulyo 2018
22 - 28 Hulyo 2018
22 Hulyo 2018