11 - 15 Disyembre 2016

Daily Gospel Sa Isang Buong Linggo


“Saan galing ang pagbibinyag ni Juan, sa Diyos ba o sa tao?” 
(Mateo 11:28)

11 Dis
12 Dis
13 Dis
14 Dis
15 Dis
Simbang Gabi 2016

11 Disyembre 2016
Ikatlong Linggo ng Adbiyento

(I-click ang larawan)

“Nakakikita ang mga bulag, nakalalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga ketongin, nakaririnig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinangangaral sa mga dukha ang Mabuting Balita.” (Mateo 11:5)


Mahal na Birhen
ng Guadalupe
12 Disyembre 2016
Pagbasa: Bilang 24:2-17; Salmo: Awit 25:4-9;
Mabuting Balita: Mateo 21:23-27

23 Pagpasok ni Jesus sa Templo, lumapit sa kanya ang mga punong-pari, mga guro ng Batas at mga Matatanda ng mga Judio, at nagtanong: “Ano ang karapatan mong gawin ang mga ito? Sino ang nagtalaga sa iyo?”

24 Sinagot sila ni Jesus: “Tatanungin ko rin kayo ng isang tanong. At kung may sagot kayo, sasagutin ko kayo kung sino ang nagtalaga sa akin para sa mga ito. 25 Saan galing ang pagbibinyag ni Juan, sa Diyos ba o sa tao?” 

At nag-isip-isip sila: “Kung isasagot nating galing sa Diyos, sasabihin niya: ‘Bakit di kayo naniwala sa kanya?’ 26 At kung sasabihin naman nating ‘Galing lamang sa tao ang pagbibinyag ni Juan,’ dapat tayong matakot sa bayan sapagkat akala nila’y tunay na propeta si Juan.” 27 Kaya sinabi nila kay Jesus: “Hindi namin alam.”

At sinabi sa kanila ni Jesus: “Hindi ko rin sasabihin sa inyo kung sino ang nagtalaga sa akin na gumawa ng mga ito.”


Sta. Lucia
13 Disyembre 2016
Pagbasa: Sofonias 3:1-13; Salmo: Awit 34:2-23;
Mabuting Balita: Mateo 21:28-32

28 Nagpatuloy si Jesus: “Ano sa palagay ninyo? May dalawang anak ang isang tao. Lumapit siya sa isa at sinabi: ‘Anak, pumunta ka ngayon at magtrabaho sa aking ubasan.’ 29 Sumagot ang anak: ‘Ayoko.’ Ngunit pagkatapos ay nagbagong-isip siya at pumunta. 30 Pinuntahan din ng ama ang pangalawang anak at gayundin ang sinabi. Sumagot naman ang anak: ‘Opo.’ Pero hindi siya pumunta.”

31 At itinanong ni Jesus: “Sino sa dalawang anak ang tumupad sa gusto ng ama?” Sumagot sila: “Ang una.” At sinabi ni Jesus: “Talagang sinasabi ko sa inyo: mas nauuna sa inyo patungo sa kaharian ng Langit ang mga publikano at mga babaeng bayaran. 32 Dumating nga si Juan para ipakita sa inyo ang daan ng kabutihan pero hindi kayo naniwala sa kanya, samantalang naniwala naman ang mga publikano at mga babaeng bayaran. Nakita ninyo ito at hindi kayo nagsisi o naniwala sa kanya.


San Juan dela Cruz
14 Disyembre 2016
Pagbasa: Isaias 45:6-25; Salmo: Awit 85:9-14;
Mabuting Balita: Lucas 7:18-23

18 Ibinalita ng mga alagad ni Juan ang lahat ng ito sa kanya kaya tinawag ni Juan ang dalawa sa kanyang mga alagad 19 at sinugo sila sa Panginoon para sabihin sa kanya: “Ikaw na ba ang Dumarating o maghihintay pa kami ng iba?” 20 Pagdating ng mga taong iyon kay Jesus, sinabi nila: “Ipinasasabi sa iyo ni Juan Bautista: Ikaw na ba ang Dumarating o maghihintay pa kami ng iba?”

21 Nang mga sandali namang iyo’y marami siyang pinagaling sa mga sakit, mga karamdaman at masasamang  espiritu, at binigyan niya ng paningin ang mga bulag. 22 Kaya sumagot siya sa kanila: “Bumalik kayo at ibalita kay Juan ang inyong nakita at narinig: nakakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay, lumilinis ang mga ketongin at nakakarinig ang mga bingi, nagigising ang mga patay, may mabuting balitang ipinahahayag sa mga dukha. 23 At napakapalad niyang hindi natitisod dahil sa akin.”


15 Disyembre 2016
Pagbasa: Isaias 54:1-10; Salmo: Awit 30:2-13;
Mabuting Balita: Lucas 7:24-30

24 Nang makaalis na ang mga sugo ni Juan, nagsimulang magsalita si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan: “Ano ang pinuntahan ninyo sa disyerto para makita? Isang kawayang hinahampas-hampas ng hangin? 25 Ano ang pinuntahan ninyo? Isang lalaking magara ang bihis? Nasa mga palasyo nga ang mga taong magagara ang bihis at napakasarap ang pagkain. 26 Ano nga ba ang pinuntahan ninyo? Isang propeta? Tama. At sinasabi ko sa inyo na higit pa sa isang propeta. 27 Siya ang binabanggit sa Kasulatan: ‘Pinauna ko sa iyo ang aking sugo upang ihanda ang daan sa harap mo.’

28 Sinasabi kong wala nang hihigit pa kay Juan sa lahat ng mga anak ng babae pero higit pa sa kanya ang pinakamaliit sa kaharian ng Diyos.”

29 Tumanggap na ng binyag ni Juan ang lahat ng taong nakaririnig kay Jesus pati na ang mga publikano, at kinikilala nila ang Diyos. 30 Hinadlangan naman ng mga Pariseo at mga guro ng Batas ang kalooban ng Diyos sa di nila pagpapabinyag kay Juan.

Simbang Gabi 2016

(I-click ang larawan para sa Ebanghelyo at mga Pagbasa sa Simbang Gabi 2016)

11 Dis
12 Dis
13 Dis
14 Dis
15 Dis
Simbang Gabi 2016

Mga Rekomendadong Posts:

Dakilang Kapistahan
ng Pentekostes - 20 Mayo
The Spirit's Transforming
Power - 20 Mayo 2018
20 - 26 Mayo 2018
20 Mayo 2018