Unang Linggo ng Kuwaresma - 05 Marso 2017Si Hesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng diyablo. (Mateo 4:1)

Unang Pagbasa: Genesis 2:7-9; 3:1-7

Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan sa ilong, at nagkaroon ng buhay. Naglagay ang Panginoon ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinasibol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na nakalulugod sa paningin at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan, naroroon ang punong nagbibigay-buhay, at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. 

Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoon. Minsa’y tinanong nito ang babae, “Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng ano mang bungang-kahoy sa halamanan?” Tumugon ang babae, “Hindi naman! Ipinakakain sa amin ang ano mang bunga sa halamanan, huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito o humipo man lamang sa punong iyon, mamamatay kami.” 

“Hindi totoo iyan, hindi kayo mamamatay,” wika ng ahas. “Gayon ang sabi ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo’y magiging parang Diyos; malalaman ninyo ang mabuti at masama.” 

Napakaganda sa paningin ng babae ang punongkahoy at sa palagay niya’y masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan niya na mabuti ang maging marunong, kaya’t pumitas siya ng bunga at kumain. Kumuha rin siya para sa kanyang asawa, at kumain din ito. 

Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila nalamang sila’y hubad, kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtagni-tagni at ginawang panakip sa katawan.

Salmo: Awit 50 

Tugon: Poon, iyong kaawaan 
           kaming sa ‘yo’y nagsisuway!

Ako’y kaawaan, O mahal kong Diyos, 
sang-ayon sa iyong kagandahang-loob. 
Mga kasalanan ko’y iyong pawiin, 
ayon din sa iyong pag-ibig sa akin! 
Linisin mo sana ang aking karumhan 
at ipatawad mo yaring kasalanan!

Ang pagsalansang ko ay kinikilala, 
laging nasa isip ko at alaala. 
Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, 
at ang nagawa ko’y di mo nagustuhan. 

Isang pusong tapat sa aki’y likhain; bigyan mo, 
O Diyos, ng bagong damdamin. 
Sa iyong harapa’y h’wag akong alisin; 
ang Espiritu mo ang papaghariin. 

Ang galak na dulot ng ‘yong pagliligtas, 
ibalik at ako ay gawin mong tapat. 
Turuan mo akong makapagsalita, 
at pupurihin ka sa gitna ng madla.  

Ikalawang Pagbasa: Roma 5:12. 17-19

Mga kapatid: Ang kasalana’y pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Sa pamamagitan ng isang tao – si Adan – naghari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao – si Hesukristo – higit ang kinamtan ng mga kinahabagan nang sagana at pinawalang-sala: sila’y maghahari sa buhay. Kay laki ng kahigtan ng pagpapalang ito kaysa kasawiang iyon. 

Kaya’t kung paanong nagbunga ng kaparusahan sa lahat ang kasalanan ng isang tao, ang pagkamatuwid naman ng isang tao ay nagdulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Sapagkat sa pagsuway ng isang tao ay marami ang naging makasalanan, gayon din naman, marami ang pawawalang-sala sa pagsunod ng isang tao.

Mabuting Balita: Mateo 4:1-11

Noong panahong iyon: si Hesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng diyablo. Doon, apatnapung araw at apatnapung gabing nag-ayuno si Hesus, at siya’y nagutom. 

Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, “Kung ikaw ang Anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito.” Ngunit sumagot si Hesus, “Nasusulat, ‘Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos.’ ” 

Pagkatapos nito’y dinala siya ng diyablo sa taluktok ng templo sa Banal na Lunsod.“Kung ikaw ang Anak ng Diyos,” sabi sa kanya, “magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ‘Ipagbibilin niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka, aalalayan ka nila, upang hindi ka matisod sa bato.’ ” 

Sumagot si Hesus, “Nasusulat din naman, ‘Huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos.’ ” 

Pagkatapos, dinala din siya ng diyablo sa isang napakataas na bundok. Mula roo’y ipinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang kayamanan ng mga ito. At sinabi ng diyablo, “Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito, kung magpapatirapa ka at sasamba sa akin.” Sumagot si Hesus, “Lumayas ka, Satanas! Sapagkat nasusulat, ‘Ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo; siya lamang ang iyong paglilingkuran.’ ” At iniwan siya ng diyablo. Dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya.

Mga Rekomendadong Posts:

Ika-15 Linggo Karaniwang
Panahon - 15 Hulyo 2018
Buhay na Daluyan ng
Pag-ibig- 15 Hulyo 2018
08 - 14 Hulyo 2018
08 Hulyo 2018