18 - 24 Hunyo 2017“Bigyan ang nanghihingi at huwag talikuran ang may hinihiram sa iyo.”  (Mateo 5:42)

18 Hunyo
19 Hunyo
20 Hunyo
21 Hunyo
22 Hunyo
23 Hunyo
24 Hunyo


18 Hunyo 2017
Dakilang Kapistahan ng Kabanal-banalang Katawan at Dugo

(I-click ang larawan)

“Tandaan ninyo: malibang kanin ninyo ang laman ng Anak ng Tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay.” (Juan 6:53)


San Romualdo
19 Hunyo 2017
Pagbasa: 2 Corinto 6:1-10; Salmo: Awit 98:1-4;
Mabuting Balita:  Mateo 5:38-42

38 Narinig na ninyo na sinabi: Mata sa mata at ngipin sa ngipin. 39 Ngunit sinasabi ko sa inyo: Huwag ninyong labanan ng masama ang masama. Kung sampalin ka sa kanang pisngi, ibaling ang mukha at iharap ang kabilang pisngi. 40 Kung may magdemanda sa iyo para kunin ang iyong sando, ibigay mo pati ang iyong kamiseta. 41Kung may pumilit sa iyong sumama sa kanya nang  isang  kilometro,  dalawang kilometro ang lakarin mong kasama niya. 42 Bigyan ang nanghihingi at huwag talikuran ang may hinihiram sa iyo.


20 Hunyo 2017
Pagbasa: 2 Corinto 8:1-9; Salmo: Awit 146:2-9;
Mabuting Balita:  Mateo 5:43-48

43 Narinig na ninyo na sinabi: Mahalin mo ang iyong kapwa at kamuhian ang iyong kaaway. 44 Ngunit sinasabi ko sa inyo: Mahalin ninyo ang inyong kaaway, at ipagdasal ang mga umuusig sa inyo. 45 Sa ganito kayo magiging mga anak ng inyong Amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa kapwa masama at mabuti, at pinapapatak niya ang ulan sa kapwa makatarungan at di-makatarungan.

46 Kung mahal ninyo ang nagmamahal sa inyo, bakit kayo gagantimpalaan? Di ba’t ginagawa rin ito ng mga kolektor ng buwis? 47 At kung ang mga kapatid ninyo lamang ang inyong binabati, ano ang naiiba rito? Di ba’t ginagawa rin ito ng mga pagano?

48 Kaya maging ganap kayo gaya ng pagiging ganap ng inyong Amang nasa langit. 


San Luis de Gonzaga
21 Hunyo 2017
Pagbasa: 2 Corinto 9:6-11; Salmo: Awit 112:1-9;
Mabuting Balita:  Mateo 6:1-6. 16-18

1 Pag-ingatang huwag maging pakitang-tao lamang ang inyong mabubuting gawa. Kung ganito ang gagawin ninyo, wala na kayong gantimpala sa inyong Amang nasa langit. 2 Kaya pag nagbibigay ka ng limos, huwag pahipan ang trumpeta sa unahan gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa sinagoga at sa mga daan; gusto nilang mapuri ng mga tao. Sinisiguro ko sa inyo na nagantimpalaan na sila nang husto.
3 Kaya kung ikaw naman ang magbibigay ng limos, huwag ipaalam sa iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay; 4 at mananatiling lihim ang iyong paglilimos at ang iyong Amang nakakakita sa mga lihim ang siyang gagantimpala sa iyo.

5 Kung mananalangin kayo, huwag ninyong tularan ang mga mapagkunwari. Gustung-gusto nilang tumayo sa mga sinagoga o sa mga daan para manalangin nang nakikita ng marami. Sinisiguro ko sa inyo na nagantimpalaan na sila nang husto. 6 At kung ikaw naman ang mananalangin, pumasok sa iyong silid, isara ang pinto at manalangin sa iyong Ama na kasama mo nang lihim; at ang iyong Ama na nakakakita sa ipinaglilihim ang gagantimpala sa iyo.

16 Pag mag-aayuno kayo, huwag magpakita ng lungkot sa mukha gaya ng mga mapagkunwari. Nagpapakita sila ng lungkot sa mukha para makita ng tao na nag-aayuno sila. Talagang sinasabi ko sa inyo na nagantimpalaan na sila nang husto. 17 Kung ikaw naman ang mag-aayuno, maghilamos at ayusin ang sarili 18 sapagkat hindi ka nag-aayuno para pakitang-tao lamang kundi para sa iyong Amang nakakakita sa lahat. At gagantimpalaan ka ng iyong Amang nakakakita sa lahat ng lihim. 


San Paulino; San Juan Fisher
at Sto. Tomas Moro
22 Hunyo 2017
Pagbasa: 2 Corinto 11:1-11; Salmo: Awit 111:1-8;
Mabuting Balita:  Mateo 6:7-15

7 Pag mananalangin kayo, huwag kayong magsalita nang magsalita gaya ng ginagawa ng mga pagano; naniniwala nga sila na mas pakikinggan sila kung marami silang sinasabi. 8 Huwag kayong tumulad sa kanila. Alam ng inyong Ama ang mga pangangailangan ninyo bago pa man kayo humingi.

9 Kaya, ganito kayo manalangin:

Ama naming nasa Langit,
sambahin ang Ngalan mo,
10 dumating ang Kaharian mo,
sundin ang loob mo
dito sa lupa para nang sa Langit.
11 Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw,
12 patawarin mo ang aming mga pagkakautang
gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakautang sa amin.
13 Huwag mo kaming dalhin sa tukso,
at iligtas mo kami sa Masama.

14 Kung patatawarin ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa Langit. 15 At kung hindi ninyo patatawarin ang mga nagkasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama.


Banal na Puso ni
Hesus
23 Hunyo 2017
Unang Pagbasa: Deuteronomio 7:6-11; Salmo: Awit 103:1-10; Ikalawang Pagbasa: 1 Juan 4:7-16;
Mabuting Balita:  Mateo 11:25-30

25 Nagsalita si Jesus sa pagkakataong iyon: “Pinupuri kita Amang Panginoon ng Langit at lupa, sapagkat itinago mo ang mga bagay na ito sa matatalino at marurunong, at ipinamulat mo naman sa mga karaniwang tao. 26 Oo, Ama, ito ang ikinasiya mo.

27 Ipinagkatiwala sa akin ng aking Ama ang lahat. Walang nakakakilala sa Anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang Anak at ang sinumang gustuhing pagbunyagan ng Anak.

28 Lumapit sa akin, lahat kayong nahihirapan at may pinapasan, at pagiginhawahin ko kayo. 29 Kunin ninyo ang aking pamatok at matuto sa akin, akong mahinahon at mababang-loob, at makakatagpo kayo ng ginhawa para sa inyong kaluluwa. 30 Sapagkat mahusay ang aking pamatok at magaan ang aking pasanin.”


Kapanganakan ni
San Juan Bautista
24 Hunyo 2017
Unang Pagbasa: Isias 49:1-6; Salmo: Awit 139:1-15; Ikalawang Pagbasa: Gawa 13:22-26;
Mabuting Balita:  Lucas 1:57-66. 80

57 Nang sumapit na ang panganganak ni Elizabeth, isang anak na lalaki ang isinilang niya. 58 Narinig ng mga kapitbahay at mga kamag-anakan niya kung gaano nagdalang-awa sa kanya ang Panginoon kayat nakigalak sila sa kanya.

59 Nang ikawalong araw na, dumating sila para tuliin ang sanggol at pangangalanan sana nila itong Zacarias gaya ng kanyang ama. 60 Sumagot naman ang kanyang ina: “Hindi, tatawagin siyang Juan.” 61 Pero sinabi nila sa kanya: “Wala ka namang kamag-anak na may ganyang pangalan.” 62 Kaya sumenyas sila sa ama ng sanggol kung ano ang gusto niyang itawag dito. 63 Humingi siya ng isang sulatan, at sa pagtataka ng lahat ay kanyang isinulat: “Juan ang pangalan niya.” 64 Noon di’y nabuksan ang kanyang bibig at nakalag ang kanyang dila. Nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos.

65 Kaya namayani ang banal na pagkatakot sa kanilang mga kapitbahay. At naging usap-usapan ang lahat ng pangyayaring ito sa buong mataas na lupain ng Juda. 66 Nag-isip-isip ang mga nakarinig at nagtanungan: “Ano na kaya ang mangyayari sa sanggol na ito?” Dahil sumasakanya ngang talaga ang kamay ng Panginoon. 

80 Habang lumalaki ang bata, pinatatag siya ng espiritu. Nanirahan siya sa disyerto hanggang sa araw ng kanyang pagkakahayag sa Israel.

18 Hunyo
19 Hunyo
20 Hunyo
21 Hunyo
22 Hunyo
23 Hunyo
24 Hunyo

Mga Rekomendadong Posts:

Ika-15 Linggo Karaniwang
Panahon - 15 Hulyo 2018
Buhay na Daluyan ng
Pag-ibig- 15 Hulyo 2018
08 - 14 Hulyo 2018
08 Hulyo 2018