Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon - 09 Hulyo 2017Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo’y pagpapahingahin ko.” (Mateo 11:28)

Unang Pagbasa: Zacarias 9:9-10

Ito ang sinasabi ng Panginoon: 

“Sion, magalak ka at magdiwang! Umawit ka nang malakas, O Jerusalem! Pagkat ang hari mo ay dumarating na, mapagwagi at mapagtagumpay. Mapagpakumbaba siya at nakasakay sa isang bisirong asno. Ipaaalis niya ang mga karuwahe sa Efraim, gayon din ang mga kabayong pandigma ng Jerusalem. 

Babaliin niya ang mga panudla ng mandirigma at paiiralin ang pagkakasundo ng lahat ng bansa. Ang hangganan ng kaharian niya’y dagat magkabila, mula sa Eufrates hanggang dulo ng daigdig.”

Salmo: Awit 144 

Tugon: Diyos ko at aking Hari, 
            pupurihin kitang lagi!

Ang kadakilaan ng Diyos ko at Hari, aking ihahayag, 
di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat, 
aking pupurihi’t pasasalamatan siya araw-araw, 
di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. 

 Ang Panginoong D’yos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag, 
banayad magalit, ang pag-ibig niya’y hindi kumukupas. 
Siya ay mabuti at kahit kanino’y hindi nagtatangi; 
sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi.

Magpupuring lahat sa iyo, O Poon, ang iyong nilalang; 
lahat mong nilikha ay pupurihin ka’t pasasalamatan. 
Babanggitin nilang tunay na dakila ang ‘yong kaharian, 
at ibabalitang tunay kang dakila’t makapangyarihan. 

Di ka bibiguin sa mga pangako pagkat ang Diyos ay tapat, 
ang kanyang ginawa kahit ano ito ay mabuting lahat. 
Siya’y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin; 
yaong inaapi’y inaalis niya sa pagkagupiling.  

Ikalawang Pagbasa: Roma 8:9.11-13

Mga kapatid: Hindi na kayo namumuhay ayon sa laman kundi ayon sa Espiritu, kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung ang Espiritu ni Kristo’y wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. 

Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Hesukristo, ang Diyos ding iyan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay, sa pamamagitan ng kanyang Espiritung nananahan sa inyo. 

Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman, kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman. Sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa laman ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo.

Mabuting Balita: Mateo 11:25-30

Noong panahong iyo’y sinabi ni Hesus, “Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. 

Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa Anak kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama kundi ang Anak at yaong marapating pagpahayagan ng Anak. 

Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo’y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at mag-aral kayo sa akin; ako’y maamo at mababang-loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok, at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo.”

Mga Rekomendadong Posts:

Ika-15 Linggo Karaniwang
Panahon - 15 Hulyo 2018
Buhay na Daluyan ng
Pag-ibig- 15 Hulyo 2018
08 - 14 Hulyo 2018
08 Hulyo 2018