Kapistahan ng Pagtatampok sa Krus na Banal - 14 Setyembre 2014Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na Anak,  sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. (Juan 3:16)

Unang Pagbasa: Bilang 21:4-9

Noong mga araw na iyon, nainip ang mga tao sa pasikut-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises, “Inialis mo ba kami sa Egipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom! Sawa na kami sa walang kuwentang pagkaing ito.” 

Dahil dito, sila’y pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas at sinumang matuka nito ay namamatay. 

Kaya, lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, “Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito.” Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon. “Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin at sinumang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay.”

Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas ngunit tumingin sa ahas na tanso ay hindi namamatay.

Salmo: Awit 78:1-2. 34-35. 36-37. 38

Tugon: Hindi nila malilimot 
            ang dakilang gawa ng D’yos!

Kayo ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak. 
Inyong dinggi’t ulinigin, salita kong binibigkas. 
Itong aking sasabihin ay bagay natalinghaga. 
Nangyari pa noong una, kaya ito’y mahiwaga.

Datapwat noong sila’y lilipulin na ng Diyos, 
nagsisi ang karamiha’t sa kanya’y nagbalik-loob. 
Noon nila nagunitang ang sanggalang nila’y ang Diyos. 
Ang Kataas-taasang Diyos ay kanilang Manunubos.

Kaya’t siya ay pinuri, ng papuring hindi tapat, 
pagka’t yao’y pakunwari’t balatkayong matatawag. 
Sa kanilang mga puso, naghahari’y kataksilan. 
Hindi sila nagtatapat sa ginawa niyang tipan. 

Gayon pa man, palibhasa’y Diyos siyang mahabagin, 
ang masamang gawa nila’y pinatawad niyang tambing. 
Dahilan sa pag-ibig n’ya’y hindi sila wawasakin. 
Kung siya ma’y nagagalit, ito’y kanyang pinipigil.

Ikalawang Pagbasa: Filipos 2:6-11

Si Kristo Hesus, bagama’t siya’y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang-tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya’y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan, oo, hanggang kamatayan sa krus. 

Kaya naman, siya’y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Anupa’t ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa kanya. At pahahayag ng lahat na si Hesukristo ang Panginoon, sa ikararangal ng Diyos Ama.

Mabuting Balita: Juan 3:13-17

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus kay Nicodemo, “Walang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit – ang Anak ng Tao. 

At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang Anak ng Tao, upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na Anak,  sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 

Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang Anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya.”

Mga Rekomendadong Posts:

Santo Niño
- 20 Enero 2019
Growing Like Jesus
20 Enero 2019
13 - 19 Enero 2019
13 Enero 2019