20 - 26 Disyembre 2015“Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa’y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya!” (Lucas 2:14)

20 Dis
21 Dis
22 Dis
23 Dis
24 Dis
25 Dis
26 Dis


20 Disyembre 2015
Ikaapat na Linggo ng Adbiyento
Ikalimang Simbang Gabi
(Unang Pagbasa: Mikas 5:1-4; Salmo: Awit 80:2-3. 15-16. 18-19; Ikalawang Pagbasa: Hebreo 10:5-10; Mabuting Balita: Lucas 1:39-45)

“Pinagpala ka sa mga babae, at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan!” (Lucas 1:42)

21 Disyembre 2015
Ikaanim na Simbang Gabi
(Unang Pagbasa: Sofonias 3:14-18; Salmo: Awit 32; Mabuting Balita: Lucas 1:39-45)


“ Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon!” (Lucas 1:45)22 Disyembre 2015
Ikapitong Simbang Gabi
(Unang Pagbasa: 1 Samuel 1:24-28; Salmo: 1 Samuel 2; Mabuting Balita: Lucas 1:46-56)


“Ang puso ko’y nagpupuri sa Panginoon, at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking Tagapagligtas.” (Lucas 1:46-47)
23 Disyembre 2015
Ikawalong Simbang Gabi
(Unang Pagbasa: Malakias 3:1-4.23-24; Salmo: Awit 24; Mabuting Balita: Lucas 1:57-66)


Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito: “Juan ang kanyang pangalan.” (Lucas 1:63)


24 Disyembre 2015
Ikasiyam na Simbang Gabi
(Unang Pagbasa: 2 Samuel 7:1-5.8-12.14.16; Salmo: Awit 88; Mabuting Balita: Lucas 1:67-79)


“Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng Kataas-taasan; sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan....” (Lucas 1:76)25 Disyembre 2015
Pasko ng Pagsilang ng Panginoon
(Unang Pagbasa: Isaias 9:1-6; Salmo: Awit 95; Ikalawang Pagbasa: Tito 2:11-14; Mabuting Balita: Lucas 2:1-14)
(Unang Pagbasa: Isaias 52:7-10; Salmo: Awit 97; Ikalawang Pagbasa: Hebreo 1:1-6; Mabuting Balita: Juan 1:1-18)Naging tao ang Salita at siya’y nanirahan sa piling natin. (Juan 1:14)


26 Disyembre 2015
Unang Pagbasa: Gawa 6:8-10;7:54-59; Salmo: Awit 31:3-17
Mabuting Balita: 
Mateo 10:17-22

17 Mag-ingat sa mga tao; ibibigay nga nila kayo sa mga sanggunian at hahagupitin kayo sa kanilang mga sinagoga. 18 Dadalhin din nila kayo sa mga pinuno at mga hari dahil sa akin, at dapat kayong magbigay-patotoo sa kanila at sa mga pagano. 

19 Pag nilitis naman kayo, huwag mag-alala sa inyong sasabihin; sa oras na iyo’y ibibigay nga sa inyo ang inyong sasabihin. 20 Sapagkat hindi kayo ang magsasalita kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. 

21 Ipapapatay ng kapatid ang sariling kapatid, ng ama ang kanyang anak; at isasakdal ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay sila. 22 Kamumuhian kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit ang mananatiling matatag hanggang wakas ang siyang maliligtas.

20 Dis
21 Dis
22 Dis
23 Dis
24 Dis
25 Dis
26 Dis

Mga Rekomendadong Posts:

Ika-16 Linggo Karaniwang
Panahon - 22 Hulyo 2018
Longing For God
- 22 Hulyo 2018
15 - 21 Hulyo 2018
15 Hulyo 2018