Ika-31 Linggo sa Karaniwang Panahon - 30 Oktubre 2016“Sapagkat naparito ang Anak ng Tao upang hanapin at iligtas ang naligaw.” (Lucas 19:10)

Unang Pagbasa: Karunungan 11:22-12:2

Panginoon, sa iyong paningin, ang buong daigdig ay para lamang isang butil na buhangin na di halos makatikwas ng timbangan; para lamang isang patak ng hamog sa umaga sa pisngi ng lupa. 

Labis-labis ang kapangyarihan mo para gawin ang anuman, ngunit mahabagin ka sa bawat kinapal; pinagpapaumanhinan mo ang aming mga pagkukulang, at binibigyan mo kami ng panahong makapagsisi. Mahal mo ang lahat ng bagay, at wala kang hinahamak sa iyong mga nilalang. Kung hindi gayon, ay bakit mo pa sila nilikha? Walang anumang bagay na mananatili kung hindi mo kalooban, at walang makapagpapatuloy kung hindi mo nilalang. Ipinahintulot mong manatili ang bawat nilikha sapagkat bawat isa ay sa iyo. Ang lahat ng nabubuhay ay mahal mo, Panginoon. 

Ang diwa mong walang kamatayan ay nasa kanilang lahat, kaya unti-unti mong itinutuwid ang mga nagkakasala. Ipinaaalaala at binababalaan mo sila sa kanilang mga ginawa, upang iwanan na nila ang kanilang masamang pamumuhay at sa iyo sila manalig, Panginoon.

Salmo: Awit 144

Tugon: Diyos ko at aking Hari, 
            pupurihin kitang lagi!

Ang kadakilaan ng Diyos ko at Hari, aking ihahayag, 
di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat, 
aking pupurihi’t pasasalamatan siya araw-araw, 
di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. 

Ang Panginoong D’yos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag, 
banayad magalit, ang pag-ibig niya’y hindi kumukupas. 
Siya ay mabuti at kahit kanino’y hindi nagtatangi; 
sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. 

Magpupuring lahat sa iyo, O Poon, ang iyong nilalang; 
lahat mong nilikha ay pupurihin ka’t pasasalamatan. 
Babanggitin nilang tunay na dakila ang ‘yong kaharian, 
at ibabalitang tunay kang dakila’t makapangyarihan. 

Di ka bibiguin sa mga pangako pagkat ang Diyos ay tapat, 
ang kanyang ginawa kahit ano ito ay mabuting lahat. 
Siya’y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin; 
yaong inaapi’y inaalis niya sa pagkagupiling. 

Ikalawang Pagbasa:  2 Tesalonica 1:11-2:2

Mga kapatid: Lagi namin kayong isinasama sa aming mga dalangin sa Diyos na nawa’y maging karapat-dapat kayo sa pagkatawag niya sa inyo. At ipagkaloob nawa niya sa inyo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ang lahat ng mabuti ninyong hangarin at lubusin ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya. Kung magkagayon, mabibigyan ninyo ng karangalan ang pangalan ng ating Panginoong Hesus, at kayo naman ay bibigyan din ng karangalan ayon sa kagandahang-loob ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo. 

Tungkol naman sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo at sa pagtitipon niya sa atin, ipinamamanhik namin sa inyo, mga kapatid, na huwag kayong magugulat agad o mababahala sa balitang dumating na ang Araw ng Panginoon. Huwag kayong maniniwala kahit sabihin nilang ito’y hula o pahayag, o kaya’y sulat na galing sa amin.

 Mabuting Balita: Lucas 19:1-10

Noong panahong iyon, pumasok si Hesus sa Jerico, at naglakad sa kabayanan. Doo’y may isang mayamang puno ng mga publikano na nagngangalang Zaqueo. At pinagsikapan niyang makita si Hesus upang makilala kung sino ito. Ngunit siya’y napakapandak, at dahil sa dami ng tao, hindi niya makita si Hesus. Kaya’t patakbo siyang nagpauna at umakyat sa isang puno ng sikomoro upang makita si Hesus na magdaraan doon. Pagdating ni Hesus sa dakong iyon, siya’y tumingala at sinabi sa kanya, “Zaqueo, bumaba ka agad, sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo.” Nagmamadali siyang bumaba, at tuwang-tuwang tinanggap si Hesus. Lahat ng nakakita nito ay nagbulung-bulungan. “Nakikituloy siya sa isang makasalanan,” wika nila. Tumayo si Zaqueo at sinabi, “Panginoon, ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking ariarian. At kung ako’y may nadayang sinuman, apat na ibayo ang isasauli ko sa kanya.” At sinabi sa kanya ni Hesus, “Ang kaligtasa’y dumating ngayon sa sambahayang ito; lipi rin ni Abraham ang taong ito. Sapagkat naparito ang Anak ng Tao upang hanapin at iligtas ang naligaw.”


Mga Rekomendadong Posts:

Ikalimang Linggo ng
Pagkabuhay - 29 Abril
Nakasanayan Lang?
- 29 Abril 2018
22 - 28 Abril 2018
22 Abril 2018