Ikatlong Linggo sa Karaniwang Panahon - 22 Enero 2017Nilibot ni Hesus ang buong Galilea. Nagtuturo sa mga sinagoga at ipinangangaral ang Mabuting Balita tungkol sa paghahari ng Diyos. (Mateo 4:23)

Unang Pagbasa: Isaias 8:23-9:3

Sa mga nakaraang araw, inilagay niya sa kahihiyan ang lupain ng Zabulon at ang lupain ng Neftali. Ngunit sa panahong darating, dadakilain niya ang lupaing ito, mula sa Dagat Mediteraneo hanggang sa ibayo ng Jordan, ang Galilea ng mga Hentil. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaon nang nasa kadiliman, namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa. 

Tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila.

Salmo: Awit 26 

Tugon: Panginoo’y aking tanglaw, 
            siya’y aking kaligtasan!

Tanglaw ko’y ang Poon, aking kaligtasan, 
kaya walang takot ako kaninuman; 
sa mga panganib kanyang iingatan, 
kaya naman ako’y walang agam-agam. 

Isang bagay lamang ang aking mithiin, 
isang bagay itong sa Poon hiniling:
 ang ako’y lumagi sa banal na templo 
upang kagandahan niya’y mamasdan ko 
at yaong patnubay niya ay matamo. 

Ako’y nananalig, ako’y mabubuhay 
at sasaksihan ko ang ‘yong kabutihan 
na igagawad mo sa mga hinirang. 
Sa Panginoong Diyos tayo’y magtiwala; 
tayo ay umasa sa kanyang kalinga! 

Ikalawang Pagbasa: 1 Corinto 1:10- 13.17

Mga kapatid: Ako’y nananawagan sa inyo sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo: Magkaisa kayo sa pananalita, isipa’t layunin upang mawala sa inyo ang pagkakabahabahagi. Sapagkat ibinalita sa akin ng mga tauhan ni Cloe na kayo raw ay may mga alitan. Ito ang tinutukoy ko: sabi ng isa, “Kay Pablo ako”; sabi naman ng isa, “Ako’y kay Apolos.” May iba namang nagsasabi, “Kay Pedro ako”; at may nagsasabi pang, 

“Ako’y kay Kristo.” Bakit? Nahahati ba si Kristo? Si Pablo ba ang ipinako sa krus para sa inyo? Bininyagan ba kayo sa ngalan ni Pablo? 

Sinugo ako ni Kristo, hindi upang magbinyag kundi upang mangaral ng Mabuting Balita. Ipinangaral ko nga ito, ngunit hindi sa pamamagitan ng pananalitang batay sa karunungan ng sanlibutan upang sa gayo’y hindi mawalan ng kabuluhan ang kamatayan ni Kristo sa krus.

Mabuting Balita: Mateo 4:12-23

Noong panahong iyon, nabalitaan ni Hesus na ibinilanggo si Juan, kaya’t bumalik siya sa Galilea. Ngunit hindi na siya sa Nazaret nanirahan kundi sa Capernaum. Ang bayang ito ay nasa baybayin ng Lawa ng Galilea, sa mga hangganan ng Zabulon at Neftali. Sa gayo’y natupad ang sinabi ni Propeta Isaias: “Ang lupain ng Zabulon at lupain ng Neftali – daanan sa gawing dagat sa ibayo ng Jordan, Galilea ng mga Hentil! Itong bayang nag-apuhap sa gitna ng kadiliman sa wakas ay nakakita ng maningning niyang ilaw! Liwanag na taglay nito’y siya ngayong tumatanglaw sa lahat ng nalugami sa lilim ng kamatayan!” 

Magmula noon ay nangaral na si Hesus. Ang sabi niya, “Pagsisihan ninyo’t talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang maghari ang Diyos.” Sa paglalakad ni Hesus sa tabi ng Lawa ng Galilea, nakita niya ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag na Pedro, at ang kapatid niyang si Andres. Sila’y naghahagis ng lambat. Sinabi niya sa kanila, “Sumunod kayo sa akin, at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao.” Noon di’y iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Hesus. 

Nagpatuloy siya sa paglakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila’y nasa bangka, kasama ng kanilang ama, at naghahayuma ng lambat. Tinawag din sila ni Hesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama, at sumunod kay Hesus. 

Nilibot ni Hesus ang buong Galilea. Nagtuturo sa mga sinagoga at ipinangangaral ang Mabuting Balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang mga tao sa kanilang mga sakit at karamdaman.

Mga Rekomendadong Posts:

Ika-15 Linggo Karaniwang
Panahon - 15 Hulyo 2018
Buhay na Daluyan ng
Pag-ibig- 15 Hulyo 2018
08 - 14 Hulyo 2018
08 Hulyo 2018