Only Way To Glory


Ikalawang Linggo Ng Kuwaresma
25 Pebrero 2018


We could only imagine kung gaano ka-high ang pakiramdam ng mga apostol habang pinagmamasdan ang maluwalhating pagbabagong-anyo ng ating Panginoong Hesus.

Wala sigurong sinabi ang pakiramdam ng mga mountain climbers kapag narating nila ang tuktok ng bundok na inaakyat nila ng ilang araw. Niluma nito ang pakiramdam ng mga treasure hunters habang pinaghahatian ang mga kayamanang nahukay nila.

Sa sobrang sarap ng pakiramdam ng mga apostol, kasama na siguro ang magkahalong kaba at excitement, nabulalas ni Pedro, “Guro, mabuti pa’y dumito na tayo. Gagawa po kami ng tatlong kubol: isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias.” 

Para bang sinabi niya, "Lord, masarap dito. Dito na lang tayo.  Huwag na tayong pumunta sa Jerusalem. Baka mapahamak pa tayo do'n."

Parang ganito rin ang pakiramdam natin habang nagpi-praise and worship tayo sa mga charismatic prayer meetings. O habang nasa climax ng isang spiritual seminar o retreat. Ansarap sa pakiramdam. Kung puwede nga lang i-freeze ang moment. Kung puwede nga lang itigil ang oras.

Si Hesus ay Diyos. Siya ang Anak ng Diyos. Pinatunayan ito ng Kanyang pagbabagong-anyo at ng Tinig na nagmula sa alapaap. Katulad Niya na nagtungo sa Jerusalem, kailangan din nating bumalik sa ating daily life. Kailangan nating pasanin ang pang-araw-araw nating mga krus upang makasunod kay Hesus. 

Kung gusto nating magkamit ng buhay na walang hanggan, kailangan natin itong pagsikapan. Kailangan nating maglingkod ng may pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa. Kailangan nating palalimin ang ating relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng pagkakaroon ng prayer time. Kilangan nating kilalanin pa ang Diyos. Kailangan nating makihati sa paghihirap ni Hesus.

Ang transfiguration ay isa lamang patikim. Isang pasilip. Kumbaga sa pelikula o isang event, isang teaserTunay na masarap maranasan ang kaluwalhatian ng Diyos. Masarap makapiling ang Diyos. 

Subalit dapat nating tandaang walang short-cut sa pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kailangan nating tanggapin si Hesus bilang ating Diyos at Tagapagligtas. Kalakip nito ang responsibilidad na magsikap na maging tulad Niya sa kababaang-loob, pagsunod at pag-ibig.

Makipot man ang daan. Sama-sama sana nating kamtin ang ganap na kaluwalhatian ni Hesus sa buhay na walang hanggan.

Panalangin: 

O aming Ama, Ikaw na nagsugo sa Iyong Bugtong na Anak upang pagkalooban kami ng buhay na walang hanggan, Ikaw na lubos na nalulugod sa Kanyang mapagkumbabang pagkamasunurin, ang lahat ng pagpupuri, pagsamba at pagluwalhati ay inaalay namin sa Iyo. Ikaw ang bukal ng aming lakas. Ang tunay na kahulugan ng aming buhay.

Itinataas po namin ang lahat ng aming mga pagkukulang sa Iyo. Lumuluhog po kami sa Iyong patawarin po Ninyo ang aming mga kasalanan kung paanong pinatatawad din namin ang mga nagkakasala sa amin. 

Turuan Mo po kaming maging mapagkumbaba. Turuan Mo po kaming umibig at makipagkapwa.

Opo, Panginoon, turuan Mo po kaming palagiang magpasalamat at magpuri sa Iyo sa panahon man ng kaligayahan at tagumpay o sa panahon ng pagluluksa at kabiguan. Patuloy po naming tinatanggap ang Iyong kalooban.

Ang lahat ng ito sa matamis na Pangalan ng Iyong Anak na si Hesus na lubos Mong kinalugdan. Inutusan Mo kaming sundin at tularan Siya ayon na rin sa Iyong kalooban. Amen.


Mga Rekomendadong Posts:

Ikatlong Linggo ng
Adbiyento - 16 Dis 2018
Jesus in Giving
- 16 Disyembre 2018
09 - 15 Disyembre 2018
09 Disyembre 2018