Ika-16 na Linggo sa Karaniwang Panahon - 22 Hulyo 2018

Ebanghelyo At Mga Pagbasa Sa LinggoPaglunsad ni Hesus, nakita niya ang napakaraming tao; nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. At sila’y tinuruan niya ng maraming bagay. (Marcos 6:34)

Unang Pagbasa: Jeremias 23:1-6

Parurusahan ng Panginoon ang mga namumunong walang malasakit sa kanilang mga nasasakupan at pinababayaang ang mga ito’y mangalat at mamatay. Ito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, tungkol sa mga tagapanguna ng kanyang bayan: “Pinapangalat ninyo at pinabayaan ang aking kawan. Hindi ninyo sila binantayan kaya’t kayo’y parurusahan ko dahil sa inyong ginawang ito. 

Ako na ang magtitipon sa nalabi sa aking mga tupa mula sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Ibabalik ko sila sa kanilang tinubuang lupa, at sila’y muling darami. Hihirang ako ng mga pastol na magmamalasakit at mangangalaga sa kanila. Hindi na sila muli pang daranas ng takot at agam-agam, at wala nang maliligaw kahit isa. Akong Panginoon ang may sabi nito.” 

“Nalalapit na ang araw,” sabi ng Panginoon, “na pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari. Paiiralin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Juda sa panahon ng kanyang pamamahala, at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya: ‘Ang Panginoon ay Matuwid.’ ”

Salmo: Awit 23:1-3; 3-4, 5.6

Tugon: Pastol ko’y Panginoong D’yos, 
            hindi ako magdarahop!

Panginoo’y aking Pastol, hindi ako magkukulang. 
Ako’y pinahihimlay sa mainam na pastulan, 
at inaakay niya ako sa tahimik na batisan, 
binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. 

At sangayon sa pangako na kanyang binitiwan, 
sa matuwid na landasi’y doon ako inaakay. 
Kahit na ang daang iyo’y tumatahak sa karimlan, 
hindi ako matatakot pagkat ika’y kaagapay; 
ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang. 

Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang, 
ito’y iyong ginagawang nakikita ng kaaway;
 nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan 
at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. 

Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, 
sasaaki’t tataglayin habang ako’y nabubuhay; 
doon ako sa templo mo lalagi at mananahan.

Ikalawang Pagbasa: Efeso 2:13-18

Mga kapatid: Ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Hesus, kayong dating nasa malayo ay nailapit sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. 

Pinagkasundo niya tayo. Kaming mga Judio at kayong mga Hentil ay kanyang pinag-isa. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, pinawi niya ang alitan na parang pader na naghihiwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang Kautusang pawang mga utos at tuntunin upang pag-isahin sa kanya ang dalawang bayan at maghari ang kapayapaan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang alitan ng dalawang bayan, kapwa pinapanumbalik sa Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Naparito si Kristo at ipinangaral sa lahat ang Mabuting Balita ng kapayapaan – sa inyong mga Hentil na malayo sa Diyos, at sa mga Judio na malapit sa kanya. Dahil kay Kristo, tayo’y kapwa makalalapit sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu.

Mabuting Balita: Marcos 6:30-34

Noong panahong iyon, bumalik kay Hesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. 

Napakaraming taong dumarating at umaalis, anupa’t hindi na makuhang kumain ni Hesus at ng kanyang mga alagad. Kaya’t sinabi niya sa mga ito, “Magtungo kayo sa isang ilang na pook upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo nang kaunti.” Umalis silang lulan ng bangka, at nagpunta nga sa isang ilang na dako. 

Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya’t mula sa lahat ng bayan, ang mga tao’y patakbong tumungo sa dakong pupuntahan nina Hesus at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglunsad ni Hesus, nakita niya ang napakaraming tao; nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. At sila’y tinuruan niya ng maraming bagay.

Mga Rekomendadong Posts:

Santo Niño
- 20 Enero 2019
Growing Like Jesus
20 Enero 2019
13 - 19 Enero 2019
13 Enero 2019